TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Selçuk Çapuk, Habibe Güngör
FACTORS AFFECTING CYNICISM IN ORGANIZATIONS
 
Nowadays, employers in the organizations produces more resistance areas such cynicism in the system that focuses on gaining and postponing the constant saturation. Organizational cynicism can be defined as a state of negative attitudes towards organizations, which attracted researchers's attention and a large number of conceptual analysis and empirical studies has been involved in facing the impact of cynicism management systems in the literature. In this study, it is aimed to investigate the cynicism which reduces the performance of employee at work, the effects of that on turnover intention, job involvement and burnout. In the study, cynicism previously used in the literature, job involvement, burnout and turnover intention of scales with the opinions 211 participants in the survey was taken. The resulting survey data subjected to correlation and regression analysis, research hypotheses were tested. In the study collected survey responses were analyzed and interpreted using SPSS for Windows 22.00 program. Regression and correlation analyzes were performed in the study. This study has contributed with keeping light on the subject of employees's cynicism, job involvement, burnout and turnover intention so often encountered in the industrial life.

Keywords: Cynicism, Burnout, Organizational Cynicism, Turnover, Job Involvement


Örgütlerde Sinizmi Etkileyen Faktörler
 
Günümüzde işletmelerde işgörenler, sürekli doyumu erteleyen ve daha fazla kazanmaya odaklanan bir sistemde sinizm gibi direnç alanları üretmektedir. Örgüte karşı negatif tutum içinde olma hali olarak tanımlanabilen örgütsel sinizm, araştırmacıların dikkatini çekmiş ve giderek literatürde sinizmin yönetim sistemleri üzerindeki etkilerine dönük çok sayıda kavramsal analiz ve ampirik çalışmalar yer almıştır. Bu çalışmada, işgören verimliliğini düşüren ve giderek işletme performansını düşüren sinizmin çalışanların işten ayrılma niyeti, işe bağlılığı ve tükenmişliği üzerindeki etkilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmada, literatürde daha önce kullanılmış sinizm, işe bağlılık, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti ölçekleri ankette kullanılarak 211 katılımcının görüşleri alınmıştır. Elde edilen anket verileri korelasyon ve regresyon analizine tabi tutularak araştırma hipotezleri test edilmiştir. Araştırmada toplanan anket cevapları SPSS for Windows 22.00 programı kullanılarak analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmada regresyon ve korelasyon analizleri yapılmıştır. İşgörenlerin endüstriyel yaşamda çok sık karşılaştıkları sinizm, işe bağlılık, tükenmişlik ve işten ayrılma niyeti konularına ışık tutularak literatüre katkı yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sinizm, Tükenmişlik, Örgütsel Sinizm, İşten Ayrılma, İşe Bağlılık


Detail

CONTENT