TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   Business

Fuat Oktay
Impact of Organizational Commitment and Trust on Job Turnover
 
The purpose of the present study is to examine the impact of organizational commitment and organizational support on job turnover. The sample of the research based on descriptive and correlational survey models consisted of 937 AFAD employees. An 18-item Organizational Commitment Scale, a 12-item Organizational Support Scale and questions on job turnover prepared by the researcher were utilized as the data collection instruments. Descriptive statistics were used for examining the level of employees’ organizational commitment, organizational trust and changing job variables. Pearson correlation coefficient was calculated for examining the relationship among the variables and multiple regression analysis was carried out in order to determine the prediction potential of organizational commitment and organizational trust variables on job turnover. Major results demonstrated that employees’ organizational commitment and organizational trust scores were at medium level and there was a significant relationship among employees’ attitudes of turnover, organizational commitment and organizational trust. It was also concluded that the more employees’ normative organizational commitment and trust increased, the more did turnover intention decrease. Organizational commitment and trust were found to have predictive power for job turnover. For further research, similar studies were recommended in different institutions and organizations.

Keywords: Organizational commitment, organizational trust, job turnover


Kurumsal Bağlılık ve Güvenin İş Değiştirmeye Etkisinin İncelenmesi
 
Bu araştırmanın amacı, kurumsal bağlılık ve kuramsal güvenin iş değiştirmeye etkisinin incelenmesidir. Betimsel tarama ve ilişkisel tarama modellerine göre yürütülen araştırmanın örneklemini 937 AFAD çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak 18 sorudan oluşan Örgütsel Bağlılık Ölçeği, 12 maddeden oluşan Kurumsal Güven Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan iş değişimi ile ilgili sorular kullanılmıştır. Verilerin analizi sürecinde kurumsal bağlılık, kuruma güven ve iş değiştirme düzeylerinin incelenmesi için betimsel istatistiklerden; değişkenler arasındaki ilişkisinin incelenmesi için Pearson korelasyon katsayısından ve kurumsal bağlılık ile kurumsal güven değişkenlerinin iş değiştirme değişkenini yordama potansiyelini belirlemek için ise çoklu regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın belli başlı sonuçlarına göre çalışanların kurumsal bağlılık ve kurumsal güven puanlarının orta düzeyde olduğu görülmektedir. İş değiştirme tutumları ile örgütsel bağlılık ve kurumsal güven arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanların normatif kurumsal bağlılıklarının ve kurumsal güvenlerinin arttıkça iş değiştirme isteklerinin azalmakta olduğu ve kurumsal bağlılık ile kurumsal güvenin iş değiştirme tutumunu belirli düzeylerde yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazına katkı sağlamak açısından benzer çalışmaların farklı kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal bağlılık, kurumsal güven, iş değiştirme


Detail

CONTENT