TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   Business

Mehmet Altınöz, Serdar Çöp
THE ROLE OF ORGANIZATIONAL SUPPORT IN THE INFLUENCE OF TALENT MANAGEMENT IN INTERNATIONAL HOTEL ADMINISTRATIONS ON ORGANIZATIONAL CONFIDENCE: A FIELD RESEARCH
 
With the increase in the competition among the enterprises, human resource has become a notion which comes to the forefront in terms of sustaining the corporate activities. In recent years, talent management has begun to take place among the determining factors for success of the human resources departments of several enterprises. In this sense, the competition among the managers who would like to add talented employees into their enterprises is increasing every passing day. The improvements have increased the importance of the talent management by enterprises and the researches that they will make in this field. Therefore, enterprises require talent management applications in order to win the employees who have high potentials, to keep them in the enterprise, to train them and to enable them to display performance for adding value to the enterprise; the fact that the managers and employees are in a behavioral consistency towards each other as a result of the interactions within the frame of business relations brings the influence of organizational support before us. This fact states that socio-emotional needs by managers and employees should be met, the increasing efforts should be rewarded and an approach that embrace happiness should be developed and it also reveals the role of the organizational support in this sense. The objective of the study is to contribute to the mentioned argument process, to define the influence of the talent management in the international hotel administrations on the organizational confidence and therefore to examine its role within the frame of organizational support. With this purpose, a questionnaire form which is prepared for the employees of an international five-star hotel in İstanbul is applied and it is tried to examine the role of organizational support in the influence of talent management on organizational confidence. Basing on the findings obtained as a result of the research; it is concluded that a private atmosphere should be created for the talent management applications by the international hotel administrations providing that the talented employees take responsibility, that the obtained successes should be rewarded within the frame of organizational support; and suggestions are presented about what should be done for the employees to have more confidence in their future within the frame of organizational support. The research is thought to be important since it emphasizes the role of the organizational support applications within the hotel administrations considering the influence of talent management on organizational confidence. The research is expected to make contributions to the applications related to the talent management, organizational confidence and organizational support and to the researches in the mentioned fields.

Keywords: talent management, organizational confidence, organizational support


Uluslararası Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetiminin Örgütsel Güven Üzerine Etkisinde Örgütsel Desteğin Rolü: Bir Alan Araştırması
 
İşletmeler arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte, insan kaynağı işletmelerin faaliyetlerinin sürdürülmesinde öne çıkan bir kavram olmuştur. İşletmelerin bünyelerinde gerçekleştirdiği yetenek yönetimi uygulamaları insan kaynakları departmanının temel başarı faktörleri arasında yerini almaya başlamıştır. Bu yönüyle, yetenekli çalışanları işletmelerine kazandırmak isteyen yöneticiler arasındaki rekabet, her geçen gün daha da artmaktadır. Gelişmeler, işletmelerin yetenek yönetimi ve bu kapsamda yapacakları çalışmaların önemini giderek artırmıştır. Bu nedenle işletmeler, yüksek potansiyele sahip çalışanları kazanmak, elde tutmak, eğitmek ve işletmeye değer katacak şekilde performans göstermeleri için yetenek yönetimi uygulamalarına ihtiyaç duymakta, yönetici ve çalışanların iş ilişkileri çerçevesinde çeşitli etkileşimler sonucunda, birbirlerine karşı davranışsal tutarlılık boyutu içinde olmaları, örgütsel güvenin etkisini karşımıza getirmektedir. Bu durum, yönetici ve çalışanların sosyo-duygusal beklentilerinin karşılanması, yükselen performansın ödüllendirilmesi ve mutlulukların önemsenmesine yönelik bir anlayışın ortaya konulması ile örgütsel desteğin üstlendiği rolü ortaya koymaktadır. Çalışmanın amacı; söz konusu tartışma sürecine katkı sağlamak, uluslararası otel işletmelerinde yetenek yönetiminin örgütsel güven üzerine etkisini tanımlamaya çalışmak ve böylelikle örgütsel destek kapsamındaki rolünü incelemektir. Bu amaçla, İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı uluslararası otel işletmesi çalışanlarına hazırlanmış olan soru formu uygulanarak, yetenek yönetiminin örgütsel güven üzerine etkisinde örgütsel desteğin rolü ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmanın sonunda ortaya çıkan bulgulara dayanılarak; uluslar arası otel işletmelerinin, yetenek yönetimi uygulamalarına, yetenekli çalışanların sorumluluk almaları çerçevesinde bir ortam oluşturulması gerektiği, örgütsel destek kapsamında başarıların ödüllendirilmesi ve çalışanların geleceğe daha fazla güven duyacakları ve örgütsel destek kapsamında neler yapılması gerektiği konusunda öneriler getirilmeye çalışılmıştır. Araştırma; yetenek yönetiminin, örgütsel güven üzerine etkisi dikkate alındığında, örgütsel destek uygulamalarının uluslararası otel işletmelerindeki yerini vurgulaması bakımından önemli görülmektedir. Araştırmanın yetenek yönetimi, örgütsel güven ve örgütsel destek ile ilgili uygulamalara ve söz konusu alandaki çalışmalara katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yetenek yönetimi, örgütsel güven, örgütsel destek


Detail

CONTENT