TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   Business

Mithat Zeki DİNÇER, Umut AKDUĞAN
AN EMPIRICAL STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CRUDE OIL PRICES AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT IN TURKEY
 
The foreign trade balance of countries such as Turkey which import energy is considerably responsive to energy prices and especially to crude oil prices. Considering the increase in crude oil prices in the last 15 or 20 years, this situation is presumed to be affecting negatively the current accounts balance. Increase in crude oil prices affect enterprises in Turkey as well, because crude oil prices appear to be the factor directly affecting the costs of enterprises. In this study, it is aimed to determine how the fluctuations in oil prices which have various influence on Turkish economy effect Turkish current account deficit in the 1998Q1-2015Q3 period using time sequence method. In this framework, stationarity of series concerning the variables of Brent crude prices and of the ratio between Turkey’s current account deficit and GDP is examined using Augmented Dickey Fuller (ADF), Phillips Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) unit root tests and it is confirmed that difference value of series is stable. Then, the co-integration relation between the series which are stable in the same level is examined with the method of ARDL (Autoregressive Distributed Lag) Border Test by which it is deduced that there is a co-integration relation between the series. Along with that, by obtaining long term and short term coefficients the effect of crude oil prices on current account deficit of Turkey is presented numerically. Finally using Granger Causality Test to determine the direction of the relation, it is found that there is one sided causality from crude oil prices to current account deficit of Turkey. All these results indicate that crude oil prices in the world has a permanent and important impact on Turkey’s current account deficit.

Keywords: Current Account Deficit, Crude Oil Price, ARDL


Türkiye’de Ham Petrol Fiyatları - Cari Açık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
 
Türkiye gibi net enerji ithalatçısı ülkelerin dış ticaret dengeleri enerji fiyatlarına, özellikle de ham petrol fiyatlarına oldukça duyarlıdır. Son 15-20 yılda petrol fiyatlarındaki yükseliş dikkate alındığında, Türkiye’de cari işlemler dengesinde görülen olumsuzluklarda bu durumun etkisi önem kazanmaktadır. Bunun paralelinde Türkiye’nin enerji açığı nedeniyle petrol ithalatı ve dolayısıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş, Türkiye’deki işletmeleri de etkilemektedir. Petrol özellikle sanayi üretimi yapan işletmelerin de doğrudan ve dolaylı olarak üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için kritik bir öneme sahiptir. Dolayısıyla bu çalışmada, Türkiye ekonomisi üzerinde çeşitli etkileri söz konusu olan petrol fiyatlarındaki oynaklık 1998Q1 – 2015Q3 dönemi itibariyle zaman serisi yöntemleri kullanılarak Türkiye’nin cari işlemler açığına etkisi belirlenmeye gayret edilmiştir. Bu çerçevede Brent türü ham petrol fiyatları ile Türkiye’nin cari açığının GSYİH’na oranı değişkenlerine ait serilerin durağanlıkları Augmented Dickey Fuller (ADF), Phillips Perron (PP) ve Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) birim kök testleri ile incelenmiş ve serilerin fark değerinde durağan olduğu saptanmıştır. Sonrasında aynı mertebeden durağan olduğu belirlenen seriler arasındaki eş-bütünleşme ilişkisi ARDL (Autoregressive Distributed Lag) Sınır Testi yaklaşımıyla incelenmiş, seriler arasında eş-bütünleşme ilişkisi olduğu sonucuna varılmış, uzun dönem ve kısa dönem katsayıları elde edilerek ham petrol fiyatlarındaki değişimin Türkiye’nin cari açığı üzerindeki etkisi sayısal olarak ortaya konmuştur. Son olarak Granger Nedensellik Testi ile ilişkinin yönü saptanmış, ham petrol fiyatlarından Türkiye’nin cari açığına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Tüm bu sonuçlar dünyadaki ham petrol fiyatlarının, Türkiye’nin cari açığı üzerinde kalıcı ve önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Cari İşlemler Açığı, Ham Petrol Fiyatları, ARDL


Detail

CONTENT