TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   Business

Meltem Yavuz, Gültekin Altuntaş, Rıfat Kamaşak
THE ROLE OF PERCEIVED STRESS AND BURNOUT LEVELS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ENTREPRENEURIAL INTENTION AND SELF–EFFICACY
 
The entrepreneurial intention is simply defined as one’s voluntarily and conscious efforts to establish his/her own business. It is highly influenced by both external (i.e. economic, cultural and political) factors which one cannot control by him/herself and internal (i.e. one’s personal characteristics and tendencies) factors under the relative control of oneself. However, the literature is far more extant on internal factors influencing one’s entrepreneurial intention rather than the external factors. With an internal perspective, entrepreneurial self-efficacy, which aims to measure one’s beliefs about his/her ability to successfully launch a new business, is widely accepted as one of the strong predictors to determine his/her entrepreneurial intention as a psychological factor. Although the direct relationship between self-efficacy and entrepreneurial intention is investigated, there are a few researches to present the mediator/moderator variables affecting those two constructs. Thus, this study aims to analyze the effects of one’s level of stress and burnout as the potential interactive constructs on the relationship between his/her self-efficacy and entrepreneurial intention. In order to achieve this aim, a self-administrated questionnaire was conducted on a sample of 173 participants who took an “Applied Entrepreneurship” course in collaboration with Istanbul University, Small and Medium Enterprises Development Organization of Turkey and Turkish Labor Agency. The results showed that high levels of stress and burnout were associated with self-efficacy negatively and weakened the strong positive relationship between one’s self-efficacy and entrepreneurial intention.

Keywords: Self-efficacy, Perceived Stress, Burnout, Entrepreneurial Intention


Girişimcilik Niyeti ile Özyeterlilik İnancı Arasındaki İlişkide Algılanan Stres ve Tükenmişlik Düzeyinin Rolü
 
Girişimcilik niyeti, en basit haliyle, bir bireyin kendi işini kurma yönünde bilinçli ve gönüllü biçimde gayret göstermesi, bunun için çaba harcaması olarak tanımlanabilir. Söz konusu gayret ya da çaba, bireyin kendisinin kontrol edemeyeceği ekonomik, kültürel ve politik değişkenler gibi dışsal etmenler ile bireyin görece kendi kontrolü altında bulunan bireysel özellik ve eğilimlerini içeren içsel etmenler tarafından yönlendirilir. Buna karşın, girişimcilik niyetini yönlendiren etmenlerin belirlenmesine yönelik çalışmalarda dışsal etmenlerden çok, içsel etmenlerin daha baskın olduğuna ilişkin genel bir eğilim söz konusudur. İçsel etmenler çerçevesinde, bireyin girişimcilik niyetinin özellikle psikolojik etmenlerden etkilendiği savunulurken, yeni bir iş kurma görevini başarıyla tamamlamaya ilişkin güveni ifade eden girişimsel özyeterlilik inancının, söz konusu psikolojik etmenlerin en başında geldiği ileri sürülmektedir. Öte yandan, özyeterlilik inancı ve girişimcilik niyeti arasındaki doğrudan ilişkiye bakılan çalışmalarda, söz konusu doğrudan ilişkiyi etkileyecek diğer psikolojik etmenlere ilişkin aracı değişken kullanımı görece düşüktür. Bu çalışmanın amacı, özyeterlilik inancı ile etkileşimde bulunabileceği ileri sürülen stres ve tükenmişlik etmenlerinin ele alınarak, girişimcilik niyeti üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu amaca dönük olarak, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işbirliği ile düzenlenen genel katılıma açık “Uygulamalı Girişimcilik” eğitimi alan 173 katılımcı üzerinde bir anket uygulaması yapılmıştır. Araştırma sonucunda, katılımcıların stres ve tükenmişlik düzeyleri ile özyeterlilik inançları arasında negatif bir ilişki bulunurken, katılımcıların stres ve tükenmişlik düzeylerinin, özyeterlilik inançları ile girişimcilik niyetleri arasındaki pozitif yönlü ilişkiyi de anlamlı bir şekilde zayıflattığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Özyeterlilik, Algılanan Stres, Tükenmişlik, Girişimcilik Niyeti


Detail

CONTENT