TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   Business

Osman Yıldırım, Birsen Konuk
A STUDY ON THE DIGITAL COMPETENCE AND ITS DIMENSIONS
 
Digital competence, knowledge is an important place in a wide range of competencies in the activities of daily living for the use of technology. The aim of this study was to investigate the students' digital competencies. Wenceslaus, Ifeoma and Lillian-Rite (2010) proposed a 60- item- survey with four-dimensions to collect data. Linguistic validity of the survey is checked by translate and back-translation method. The reliability analysis of scale was performed. Also eigenvalues of digital competence scale chart was obtained. The first 4 digital competence scale has been shown with this eigenvalue chart, the rest of factors are negligible. The date was collected by participation of 528 higher education students to apply correlation and regression analysis. Digital Competency variable which is affected by independent variables is explained 20% and probability level of 0.01 (99%) seems to be a significant level. With this study, digital competence is explored.

Keywords: Digital Compentency, Digital Scale, Distributive Justice, Correlation, Regression


Dijital Yetkinlik ve Boyutları Üzerine Bir Araştırma
 
Dijital yetkinlik, bilgi teknolojilerinin kullanımından günlük yaşam için sürdürülen faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede önemli yeri olan bir yetkinliktir. Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin dijital yetkinliğini araştırmaktır. Wenceslaus, Ifeoma ve Lillian-Rita (2010) tarafından kullanılan 60 soruluk ve dört boyutlu anket veri toplamak amacıyla kullanılmıştır. Anket ifadelerinin dilsel geçerliliği için tercüme ve geri tercüme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin güvenirlik ve faktör analizleri yapılmıştır. Ayrıca dijital yetkinlik ölçeğinin özdeğerler grafiği elde edilmiştir. Dijital yetkinlik ölçeğinin özdeğerler grafiğinde ilk 4 faktörden sonraki kırınımların ihmal edilebilir derecede küçük olduğu gösterilmiştir. Dijital yetkinlik ölçeğine ilişkin olarak toplam 528 yükseköğretim öğrencisinin katılımı ile elde edilen verilere korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Dijital yetkinlik değişkeninin bağımsız değişkenler tarafından % 20’sinin açıklandığı ve olasılık düzeyleri 0,01 (%99) düzeyinde anlamlı çıktığı görülmektedir. Bu çalışma ile dijital yetkinlik araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Dijital Yetkinlik, Dijital Ölçek, Dağıtım Adaleti, Korelasyon, Regresyon


Detail

CONTENT