TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   Business

Osman YILDIRIM, Buket BESEN, Birsen KONUK
"ORGANIZATIONAL COMMITMENT SCALE, PRE AND POST VESTING ANALYSIS"
 
Vesting which literally means "Progress" has recently begun to take place in the literature as a studied subject. Even if the vesting without proper understanding in this research, industrial life, payment systems, promotional payments, premium payments or additional payments are common to different applications that can be termed. The purpose of this study, using the organizational commitment scale "pre-vesting" and "post-vesting" is the study of changes in value. 94 associations were administered questionnaire to collect data for research. Linguistic validity, reliability and construct validity of the Turkish version of the survey done earlier, reliability analysis is only done in this study. The obtained data applying the participants difference tests, a difference between the vesting and after vesting was investigated. All loyalty factors before and after the vesting value has changed. This study are highlighted for the career change caused by the vesting practices as important.

Keywords: Vesting, Incentives,, Payment System, Premium Payments, Commitment


Örgütsel Bağlılık Ölçeği, Vesting Öncesi ve Sonrası Analizi
 
Kelime anlamı “Hakediş” demek olan vesting son zamanlarda işlenen bir konu olarak literatürde yer almaya başlamıştır. Bu araştırmadaki vesting anlayışına uygun olmasa bile, endüstriyel yaşamda, ödeme sistemi, promosyon ödeme, prim ödeme veya ilave ödemeler olarak isimlendirilebilecek farklı uygulamalara rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgütsel bağlılık ölçeği kullanarak “vesting öncesi” ve “vesting sonrası” değerlerinin değişiminin incelemesidir. Araştırma için veri toplamak amacıyla 94 deneğe anket uygulanmıştır. Dilsel geçerliliği, güvenirliği ve yapısal geçerliliği daha önce yapılarak Türkçe’ye uyarlanmış anketin, bu çalışmada sadece güvenirlik analizi yapılmıştır. Elde edilen verilere, fark testleri uygulanarak katılımcıların vesting öncesi ve sonrası değerleri arasında fark oluşması araştırılmıştır. Tüm bağlılık faktörlerinde vesting öncesi ve sonrası değerleri değişim göstermiştir. Bu çalışma ile vesting uygulamasının yarattığı değişimin iş yaşamı için önemine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vesting, Teşvikler, Ödeme Sistemi, Pirim, Bağlılık


Detail

CONTENT