TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Ömer Erdem Koçak, Sezer Cihan Günaydın, Aydın Sosyal, Hazel Agun, Serkan Erabak, Hasan Karabakkal
DISCONNECT! IF YOU WANT TO BE CONNECTED!
 
The basic aim of this study is to explore role of smartphone use on recovery experiences through work-home interference in an integrated research model. The research is conducted in Turkish business context, so findings contribute to the literature in such way that how technological transformation has effected employee life and health in emerging economies. It is one of the preliminary studies by which impact of smartphone use for business motivations is measured in emerging economies. We assume that the results of the study may open new perspectives for cross cultural studies and may contribute to the development of new theoretical models in subjective wellbeing literature. Empirical data were collected from employees (n=223) of distinct companies from distinct industries using an online survey by convenience sampling method. According to results of structural model, recovery experiences mediate the association between smartphone use and work-home interference. (x2=158.817, df=99, CMIN/df:1.604, GFI:0.917, CFI:0.965, TLI:0.957, RMSEA:0.054, PCLOSE:0.309). Detailed results/ findings of the study are discussed and theoretical and implicational suggestions for further research are given in the discussion part.

Keywords: Smart Phone-Use, Recovery Experiences, Work-Home Interference


Bağlanmak İstiyor İsen, Bağlantıyı Kes!
 
Bu araştırmanın temel amacı, akıllı telefon kullanımının kendine gelme/toparlanma deneyimleri aracılığı ile iş hayatının ev hayatına müdahalesi üzerindeki etkisini entegre bir model ile incelemektir. Araştırma, Türkiye deki çalışma ortamı bağlamında gelişmekte olan bir ekonomide teknolojik dönüşümün çalışan yaşamı ve sağlığı üzerindeki etkilerini inceleyerek ilgili yazına katkı sağlamaktadır. Ayrıca bu araştırma, cep telefonu kullanımının çalışanlar üzerindeki etkisini gelişmekte olan bir ekonomide inceleyen ilk ve öncü akademik araştırmalardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Araştırma bulgularının karşılaştırmalı kültür araştırmalarına yeni bir perspektif getirmesi ve de özellikle örgütsel davranış kapsamında, öznel iyi oluş yazını ile ilgili yeni ve bütüncül teorik modeller geliştirmeye katkı sağlaması hedeflenmektedir. Araştırmaya ait veriler (n=223) ulaşılabilirlik örneklem yöntemi ile farklı sektörlerde ve işletmelerde bulunan çalışanlardan yapılandırılmış anket uygulaması yöntemi ile online olarak elde edilmiştir. Yapısal eşitlik modellemesi analizleri sonuçlarına göre, çalışanların kendilerine gelme/toparlanma deneyimleri akıllı telefon kullanımı ve iş hayatının ev hayatına müdahalesi değişkenleri arasında aracı değişken vazifesi görmektedir (x2=158.817, df=99, CMIN/df:1.604, GFI:0.917, CFI:0.965, TLI:0.957, RMSEA:0.054, PCLOSE:0.309). Bulgular ve ileriye yönelik teorik ve uygulamaya yönelik öneriler sonuç kısmında detaylı olarak tartışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Kullanımı, Kendine Gelme/Toparlanma Deneyimleri, İş Hayatının Aile Hayatına Müdahalesi


Detail

CONTENT