TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Gamze Sart
The effects of Big Data Analysis on the University Management in Improving Innovation and Technology Based Investments and Purchases
 
Universities in the last decade should be more strategic in their purchasing since the importance of innovation and technology-based investment has markedly increased. The reduction and the decrease in the university budget have also made this issue inevitable. Therefore, the university administrations have preferred to use big data mining, analyses, and management to make long-term strategic investments on innovation and technology while they are systematically controlling their other procurements. In this study, therefore, the higher education institutions in Turkey have been analyzed, particularly in the areas of innovation and technology-oriented investments and purchases. The effects of the big data mining, analyses, and management have been taken into consideration in order to improve the impacts of these investments at the universities. It is important for the university management to increase the innovation and technology by doing right investments and procurements. Hence, the perception of university managers on this subject had been critically analyzed taking into account their experiences and problems faced in innovation and technology development. The top university managers (12) were chosen from the two public universities in particular. The interviews were conducted with them on innovation and technology-based investments and acquisitions by using data mining, analyses, and management. By using well-structured phenomenological research method, the collected data were analyzed and clustered for NVivo 10. The results of the research have showed that in order to have sustainable growth, success, and quality assurance at the universities by making innovation and technology based investments, all the participants agreed that the big data mining, analyses, and management were needed even though they had expressed their concerns. Most of the participants had mentioned that they did not have well-rounded and deep knowledge and experience in big data mining, analyses, and management, while some of them had clarified that they were aware about the best practices of the big data mining, analyses, and management in innovation and technology based investments. As the participants had pointed out that they had faced big problems in innovation and technology based procurements since they did not have any short and long-term vision related to the investments. For that reason, the participants clearly mentioned that they could control the investments and procurements by using big data mining, analyses, and management. Additionally, as the participants had shared that the common inventory could be used in order to control effectively and efficiently the investments by developing big data mining, analyses, and management. As a result, big data mining, analyses, and management could be used as soon as possible at the universities in order to increase exponentially the innovation and technology-based investments and in critical purchases.

Keywords: University Management, Big Data Mining, Big Data Analysis, Big Data Management, Procurements, Innovation, Technology, Investment, Innovation Ecosystem, Efficiency.


Üniversite Yönetiminde Büyük Veri Analiziyle İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yatırımlarda ve Satın Alımlardaki Verimliliğin Artırılması
 
Üniversitelerin özellikle son zamanlarda inovasyon ve teknoloji alanlarında yaptıkları yatırımların öneminin artması ile birlikte, satın inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlarda ve satın alımlarda daha stratejik bir yaklaşım içinde olmaları gerekmektedir. Üniversite bütçelerindeki daralmalar ve azalmalar ise bu durumu kaçınılmaz kılmaktadır. Bu nedenle, üniversite yönetimleri büyük veri madenciliği, analizi ve yönetimi genel ihtiyaçların karşılandığı satın alımların kontrolünü sağlarken uzun vadeli getir getirecek stratejik inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımların yapılmasını da mümkün kılabileceklerdir. Bu nedenle bu araştırmada, özellikle Türkiye’de yer alan yüksek öğretim kurumlarında inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlarda ve satın alımlarda büyük veri madenciliği, analizi ve yönetiminin yapılabilmesini incelemektedir. Bunun için üniversite yönetiminde yer alan önemli kişilerin bu konudaki algılarını, tecrübelerini, karşılaştıkları sorunları ve önerileri ele alınmıştır. Üniversite yönetiminde yer alan yöneticiler (12) özellikle iki devlet üniversitesinden seçilmiştir. Kendileri ile inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlar ve satın alımlar konusunda mülakatlar yapıldı. Fenomenolojik araştırma yöntemi ile açık uçlu on iki soru sorulmuştur. Elde edilen veri, gruplandırılıp NVivo 10 kullanılarak analiz edilmiştir. Üniversitelerde sürdürülebilir büyüme, başarı ve kalite güvencesi için tüm katılımcılar, veri madenciliği, analizi ve yönetiminin öneminden bahsederken nasıl etkin kullanılabileceği konusunda endişelerini belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğu veri madenciliği, analizi ve yönetimi konusunda derin bir bilgi ve deneyimlerinin olmadığını bahsederken, geri kalanları ise veri madenciliği, analizi ve yönetimi konusunda yurtdışı üniversitelerindeki iyi uygulama ve sonuçlardan haberdar olduklarını belirtmişlerdir. Özellikle katılımcıların bahsettiği üzere inovasyon ve teknoloji odaklı satın alımlarda sorunlar olduğundan bahsedilmiştir. Bu nedenle katılımcılar tarafından daha etkin büyük veri madenciliği, analizi ve yönetimi yapılarak takip ve kontrol sistemi sağlanabileceği belirtilmiştir. Katılımcıların bahsettiği bir diğer husus ise inovasyon ve teknoloji odaklı yatırımlarda ortak bir envanterin veri madenciliği, analizi ve yönetimi ile daha etkin kullanılmasıdır. Sonuç olarak veri madenciliği, analizi ve yönetiminin en kısa zamanda üniversite yönetimlerinde inovasyon ve teknoloji odaklı yatırım ve satın alımlarda vakit kaybedilmeden uygulamaya alınmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Yönetimi, Büyük Veri Madenciliği, Büyük Veri Analizi, Büyük Veri Yönetimi, Satın Alımlar, İnovasyon, Teknoloji, Yatırım, İnovasyon Ekosistemi, Verimlilik


Detail

CONTENT