TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Meltem Yaman, Buket Besen, Birsen Konuk
THE IMPORTANCE OF LEADERSHIP ON MANAGEMENT AND ITS ORGANIZATIONAL RESULTS
 
The aim of this study is to investgate the importance of the leadership of the ruling upper and middle-level in the management positions in academics and the organizational results. This study covers that the participation of 40 middle and senior managers with the importance of leadership and management organizational consequences. In the research survey method was applied. In this study, the questionnaires used previously in the literature that have taken place job satisfaction, affective commitment, turnover, behavior scales are against efficiency. In this study, the relationship between these concepts and leadership demonstrated statistically. The research has been limited by a pilot study of 40 people, leadership reveals its contribution to organizational results.

Keywords: Leadership, Absenteeism, Job Satisfaction, Loyalty, Turnover, Efficiency


Liderliğin Yönetimdeki Önemi ve Organizasyonel Sonuçları
 
Bu çalışmanın amacı, liderliğin yönetimdeki önemi ile üst ve orta düzey yönetim görevindeki akademisyenlerin yönetimde liderliğe verdikleri önem ve örgütsel sonuçlarını araştırmaktır. Bu çalışma, 40 orta ve üst düzey yöneticisinin katılımı ile yönetimde liderliğin önemi ve bunun örgütsel sonuçlarını kapsamaktadır. Araştırmada anket yöntemi uygulanmıştır. Bu araştırmada kullanılan ölçekler literatürde daha önceden yer almış iş tatmini, duygusal bağlılık, işten ayrılma, verimlilik karşıtı davranışlar ölçekleridir. Bu araştırmada, liderlik ile bu kavramlar arasındaki ilişkileri istatistiksel olarak ortaya konmuştur. Araştırma, 40 kişilik bir pilot çalışma ile sınırlı tutulmuş olup, liderliğin örgütsel sonuçlarına katkısına ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Devamsızlık, İş Tatmini, Bağlılık, İşten Ayrılma, Verimlilik.


Detail

CONTENT