TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Ramazan KURTOĞLU, Alperen Timuçin SÖNMEZ, Selman TEMİZ
EVALUATIONS OF THE CONSUMERS ACCORDING TO THE AGE GENERATIONS ABOUT WOM
 
Groups of people belong to the same age generation who they were born in the same historical period, the same social, technological, political and economic developments with growing. This people owners same character and perspective because of nurture and habitat. It also observed similar characteristics in consumption behavior as everything of persons belonging to the same age generation. However, the natures of WOM constitute exception to differences in age generation of consumption behavior. Constitute the scope of this study, evaluations of the consumers by their age generations whether differences about WOM. Moreover, this study contributes for marketing literature; age generation has not yet found its place in the marketing literature for the acquisition subject. It is intended in this study; put forth that no being different of evaluations of the consumers according to the age generations about WOM. For this purpose; results have been reached no was different of evaluations of the consumers according to the age generations about WOM, data was collectedly through questionnaire method and the necessary statistical analyzes were performedly. Also ıt reveals that this marketing method is an effective method, very positive reviews out of WOM one’s generation of consumers of all ages.

Keywords: Generation, Age Generations, WOM, WOM Marketing, Marketing


TÜKETİCİLERİN YAŞ KUŞAKLARINA GÖRE WOM HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ
 
Aynı tarihsel dönemde doğmuş, aynı sosyal, teknolojik, siyasal, ekonomik gelişmeler ile yetişen insan toplulukları aynı yaş kuşağına mensuptur. Bu kişiler, yetişme tarzları ve ortam değişikliklerinden dolayı aynı karaktere, bakış açısına sahiptir. Aynı yaş kuşağına mensup kişilerin her konuda olduğu gibi tüketim davranışlarında da benzer özellikler gösterdikleri görülmektedir. Ancak ağızdan ağıza iletişim doğası gereği kuşakların tüketim davranışlarındaki farklılıklar konusunda bir istisna oluşturmaktadır. Kişisel iletişim her zaman ve her koşulda kişilerin karar aşamasında başvurduğu en önemli kaynaktır. Çünkü zaman içerisinde değişen iletişimin değeri değil, şeklidir. Bu çalışmanın kapsamını tüketicilerin yaş kuşaklarına göre ağızdan ağıza iletişim değerlendirmelerinde bir farklılık olup olmadığı oluşturmaktadır. Ayrıca çalışma, pazarlama yazınında henüz kendine yer bulamayan yaş kuşaklarını konu edinmesi açısından da pazarlama yazınına katkıda bulunmaktadır. Çalışmada, tüketicilerin yaş kuşaklarına göre ağızdan ağıza iletişim değerlendirmelerinin istatistikî olarak bir farlılık göstermediğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla anket yöntemi ile veriler toplanmış ve gerekli analizler yapılarak tüketicilerin yaş kuşaklarına göre ağızdan ağıza iletişim değerlendirmelerinin farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, her yaş kuşağından tüketicinin ağızdan ağıza iletişim değerlendirmesinin çok olumlu çıkması da bu pazarlama yönteminin her yaştan tüketici için etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Yaş Kuşakları, WOM, Ağızdan Ağıza Pazarlama


Detail

CONTENT