TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

M. Kemalettin Çonkar , Gizem Vergili
Relationship Between Foreign Direct Investment And Terrorism In Turkey: Cointegration And Granger Casuality Analysis
 
This paper investigates the relationship between terrorism and foreign direct investment in Turkey, in the period of 1989-2014 by using time series analysis . For this purposes, firstly the stationary process of variables is examined with Augmented Dickey Fuller (ADF) and Philips Peron (PP) unit root tests and it is found that the variables are stationary at different levels. Furthermore to show long run relationship between variables, ARDL Bounds Test is used and according to results it was determined that there is no cointegration. Moreover Toda Yamamoto Granger Casuality Test is used to confirm casualty between the variables and as a result, there is no casuality relationship is encountered. In the light of existing datas, there is no relationship between terrorism and foreign direct investment in Turkey.

Keywords: Terrorism, Foreign Direct Investment, ARDL Bounds Test, Toda Yamamoto Granger Casuality Test


Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Terörizm İlişkisi: Eşbütünleşme Ve Granger Nedensellik Analizi
 
Bu çalışmada, Türkiye’de terörizm ve doğrudan yabancı yatırımlar arasındaki ilişki 1989-2014 dönemi için zaman serileri analizleri ile incelenmektedir. Bu amaç doğrultusunda ilk olarak değişkenlerin durağanlık süreci Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) birim kök testleri ile incelenmiş ve değişkenlerin farklı düzeylerde durağan olduğu saptanmıştır. Bunun yanı sıra değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığını tespit etmek için ARDL sınır testi yöntemi uygulanmış ve eşbütünleşme(koentegrasyon) olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin tespiti için ise Toda Yamamoto Granger Nedensellik Testi kullanılmış ve nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır. Mevcut veriler ışığında Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile yaşanan terör olayları arasında bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Terörizm, Doğrudan Yabancı Yatırımlar, ARDL Sınır Testi, Toda Yamamoto Granger Nedensellik Testi.


Detail

CONTENT