TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Tuğrul OĞUZHAN, Mustafa Kemal TOPÇU
The Impact of Demographic Variables as a Determinative of Business Ethics
 
The ethical evaluations and expectance about the job environment has begun to change as a result of the increase in the amount of qualified employees in today’s organizations. Because of that reason, business ethics which helps to define the right or wrong, by applying the work rules and procedures according to job requirements, plays an important role for the organizations. While it is said that business ethics is shaped as a result of the job related subjects like the organizational attitudes, manager’s behaviors and other employee attitudes, personal values and demographic variables may also create diversity in the context of moral development. In this research, gender, age, education and position variables which have a correlation with moral development was used to express the differences in outcomes of business ethics perception and its dimensions. As a second aim, it has been tried to depict the impacts of business ethics education on business ethics perception. After the evaluation of the data collected from one hundred fifty four participants with questionnaire methodology, ıt was indicated that business ethics perception which is formed by workfellow attitudes dimension has diversified according to education level and the meaningful diversification was occurred among the participants who have undergraduate degree and MBA degree. When it is about the personal values forming the business ethics perception, the meaningful diversification occurred among the employees and managers according to the position variable. The last important finding within this research was that the business ethics education had a significant and meaningful effect on business ethics perception.

Keywords: Business ethics, Education, Age, Gender, Position, Education level.


İş Ahlakının Belirleyicisi Olarak Demografik Faktörlerin Etkisi
 
Günümüz örgütlerinde nitelikli personelin artması ile birlikte iş ortamına dair beklentiler ve işyerindeki etik hususlarla ilgili değerlendirmeler çeşitlenmeye başlamıştır. Bu anlamda işin gereği olarak neyin doğru neyin yanlış olduğunu ifade eden ve bunu uygun kural ve prosedürlerle gerçekleştirilmesini sağlayan iş ahlakı kavramı önem kazanmaktadır. İş ahlakının genel anlamda iş ile ilgili hususlar neticesinde örgütlerin tutumları, yöneticilerin yaklaşımları ve çalışma arkadaşların işe yönelik tutumları çerçevesinde şekillendiği yazında ifade edilirken ahlaki gelişim anlamında kişisel değerler ve demografik özellikler de bu kapsamda farklılık yaratabilecektir. Çalışmada bu kapsamda demografik değişkenlerden daha önce de yazında ahlak gelişimi ile bağıntısı olduğu belirlenen cinsiyet, yaş, eğitim ve statü değişkenlerinin iş ahlakı algısında farklılık yaratıp yaratmayacağı tespit edilmeye çalışılmış ve iş ahlakı eğitiminin iş ahlakı algısı üzerinde etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Yüz elli dört katılımcıdan anket yöntemiyle elde edilen veriler analiz edildiğinde iş arkadaşlarının tutumu ile şekillenen iş ahlakı kapsamında ön lisans mezunu olanlar ile yüksek lisans yapanlar arasında farklılık oluştuğu; kişisel değerlendirmekleler yönüyle ise çalışanların iş ahlakı algısı ile yöneticilerin ki arasında farklılıklar oluştuğu tespit edilmiştir. İş ahlakının geliştirilmesinde önem arz eden iş ahlakı eğitimlerinin ise anlamlı ve aynı yönlü etkilerin olduğu çalışmada tespit edilen diğer önemli bir bulgudur.

Anahtar Kelimeler: İş ahlakı, İş ahlakı eğitimi, Yaş, Cinsiyeti Statü, Eğitim seviyesi


Detail

CONTENT