TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Güneş Açelya SİPAHİ, Mustafa KESEN
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON PERSON ORGANIZATION FIT AND TURNOVER INTENTION IN FIVE STAR HOTEL ENTERPRISES
 
It is possible that commitment of employees to their organizations in different ways may increase the affinity between individual and organization. In this case, differences between individuals and organizations can diminish and employees are not expected to leave organizations that meet the expectations and needs. In this context, the purpose of this study is to analyze the effect of organizational commitment on person organization fit and turnover intention. For this purpose, a survey was conducted on 145 employees working in five-star hotels which operate in Kuşadası district of Aydın. While organizational commitment was measured with three dimensions including normative commitment, affective commitment and continuance commitment, person organization fit and turnover intention were measured as a single dimension. The survey data were analyzed through reliability analysis, exploratory factor analysis, correlation analysis and regression analysis. According to the results, normative commitment positively affects person organization fit however affective commitment and continuance commitment are not significantly related to person organization fit. Besides, affective commitment and normative commitment negatively affect turnover intention and continuance commitment, on the other hand, positively affects turnover intention. Additionally, it was determined that turnover intention is negatively affected by person organization fit. Study results show that the managers who want to decrease non-functional turnover rates should give importance to organizational commitment and person organization fit. Some suggestions are given to hotel managers and researchers within the context of study findings and personal assessments.

Keywords: Organizational Commitment, Person Organization Fit, Turnover Intention


Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılığın Birey Örgüt Uyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi
 
Çalışanların kurumlarına farklı şekillerde bağlanmalarının kişi ile örgüt arasındaki benzeşimi arttırması mümkündür. Bu durumda kişi ve kurum arasındaki farklılıklar azalabilecek ve çalışanlar beklentilerini ve ihtiyaçlarını karşılayan kurumlarından ayrılmayı düşünmeyeceklerdir. Bu çerçevede bu çalışmanın amacı, örgütsel bağlılığın birey örgüt uyumu ve işten ayrılma niyetine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Aydın ili Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 145 kişi üzerinde anket uygulaması yapılmıştır. Örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık, zorunlu bağlılık ve normatif bağlılık olmak üzere üç boyut ile ölçülürken birey örgüt uyumu ve işten ayrılma niyeti değişkenleri tek boyut ile ölçülmüştür. Elde edilen veriler güvenirlik analizi, açımlayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizleri vasıtasıyla değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre normatif bağlılık birey örgüt uyumunu olumlu yönde etkilemektedir. Fakat duygusal bağlılık ve zorunlu bağlılığın birey örgüt uyumuna etki etmediği görülmektedir. Bunların yanında duygusal bağlılık ve normatif bağlılık işten ayrılma niyetini olumsuz yönde etkilerken zorunlu bağlılık işten ayrılma niyetini olumlu yönde etkilemektedir. Diğer taraftan işten ayrılma niyetinin birey örgüt uyumunun sağlanmasından olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçları, fonksiyonel olmayan işten ayrılmaları azaltmak isteyen işletme yöneticilerinin örgütsel bağlılık ve birey örgüt uyumuna önem vermeleri gerektiğini göstermektedir. Elde edilen araştırma bulguları ve kişisel değerlendirmeler çerçevesinde otel işletmesi yöneticilerine ve araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Birey Örgüt Uyumu, İşten Ayrılma Niyeti


Detail

CONTENT