TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Polat YÜCEKAYA, Ömer Faruk RENÇBER, Ulvi Cenap TOPÇU
EFFECT OF PERCEPTION OF NEPOTISM AND EMPLOYEE SATISFACTION ON TURNOVER INTENTIONS: AN EMPIRICAL STUDY IN HOSPITALITY ENTERPRISES
 
Nepotism is believed to have important harmful effects on employee satisfaction. Nepotism's effect on employee satisfaction and turnover intention is investigated in this research. Data is gathered from 167 employees of hotels in Çanakkale Province. The questionnaire was formed using Abdalla et.al. (1998), Weiss et.al. (1967) and Grandey (1999). Results obtained by execution of data indicate that promotion dimension of nepotism increases employee's intention to quit; operational nepotism reduces employee satisfaction by business operations and sense of achievement and recruitment nepotism reduces sense of achievement. On the other hand, it is found that satisfaction dimensions business operations and sense of achievement reduces turnover intention. Therefore, turnover intention is effected positively by nepotism and negatively by employee satisfaction.

Keywords: Nepotism, Employee Satisfaction, Turnover Intention


İşgörenlerin Nepotizm Algısı Ve İş Memnuniyetinin, İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
 
Nepotizm, işletmelerde çalışan memnuniyeti üzerinde önemli zararlı etkilere sahip olabilmektedir. Bu çalışmada işletmelerde uygulanan nepotizmin işgören memnuniyetine ve işten ayrılma niyetine etkisi araştırılmıştır. Çanakkale ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde çalışan 167 personelden toplanmış; soru formu için Abdalla vd. (1998), Weiss vd. (1967), Grandey (1999)’nun çalışmalarından yararlanılmıştır. Analiz sonucuna göre nepotizmin terfi kayırmacılığı boyutuyla işten ayrılma niyetini artırdığı; işlem kayırmacılığı boyutuyla işyeri faaliyetleri ve başarma duygusundan kaynaklanan işgören memnuniyetini düşürdüğü; işe alım kayırmacılığı boyutuyla başarma duygusunu azalttığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan bulgular işyeri faaliyetlerinden kaynaklı memnuniyet ile başarma duygusundan kaynaklı memnuniyetin işten ayrılma niyetini azalttığına işaret etmektedir. Sonuç olarak nepotizm ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif yönde, işgören memnuniyeti ile işten ayrılma niyeti arasında ise negatif yönde ilişki olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Nepotizm, İşgören Memnuniyeti, İşten Ayrılma Niyeti.


Detail

CONTENT