TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Hakkı FINDIK, Erkan ÖZTÜRK
THE EXAMINATION OF THE IMPACT OF MACROECONOMIC INDICATORS ON THE CONSTRUCTION SECTOR COSTS BY THE GUIDANCE OF SYMMETRIC CAUSALITY ANALYSIS
 
Construction sector, forming one of the basic dynamics of the emerging economies, has the feature of becoming a locomotive sector for the Turkish economy as well. However; in recent years, the recorded increases in the employement, inflastion rate, exchange rate and interest rate which are relatively important macroeconomic indicators of Turkish economy creates a negative impact on sectors’ production costs. For this reason; in this study, it is aimed to determine the impact of the employement, the inflastion rate, the exchange rate and the interest rate variables on the costs of the construction industry. In this respect; the causality effect of the mentioned macroeconomic indicators on the cost data of the construction industry firms located in Turkey for the period between 2005-2015 has been tested by the approach of symmethric causality test developed by R.S. Hacker and Hatemi J (2010) and based on the Bootstrap simulation technique.

Keywords: Cost of Construction, Financing Expenses, Symmetric Causality Test, Exchange Rate and Invest Rate.


Makroekonomik Göstergelerin İnşaat Sektörü Maliyetleri Üzerindeki Etkisinin Simetrik Nedensellik Analizi Yardımı İle İncelenmesi
 
Gelişmekte olan ekonomilerin temel dinamiklerinden birini oluşturan inşaat sektörü, Türkiye ekonomisi için de lokomotif sektör olma özelliğine sahiptir. Ancak, son yıllarda Türkiye ekonomisinin nispeten önemli makroekonomik göstergelerinden olan istihdam, enflasyon, döviz kuru ve faiz oranında görülen artışlar, sektörün üretim maliyetleri üzerinde olumsuz etki oluşturmaktadır. Bu çalışmada, istihdam, enflasyon, döviz kuru ve faiz oranı değişkenlerinin, inşaat sektörü maliyetleri üzerindeki etkisinin belirlenebilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu makroekonomik göstergelerin, Türkiye’deki inşaat sektöründe yer alan firmaların 2005 – 2015 dönemindeki maliyet verileri üzerindeki nedensellik etkisi, R.S. Hacker ve A. Hatemi-J (2010) tarafından geliştirilen ve Bootstrap simülasyon tekniğine dayanan simetrik nedensellik testi yaklaşımı ile test edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnşaat Maliyeti, Simetrik Nedensellik Testi, Döviz Kuru ve Faiz Oranı.


Detail

CONTENT