TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Ali ERBAŞI, Özer ÖZALP
THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL PASSION AND GREEN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR ON ORGANISATIONAL COMMITMENT
 
Green organizational behavior, is a term that has entered the literature of business in the last years and has been the subject to a very limited amount of researches. Together with this limitation, there is a significant need in research designs that examine the effect of the employees’ green behavior on their organizational behavior. Due to the existence of this need, in this study, the impact of the employees’ environmental passion and their eco-friendly behavior in their workplace on their level of organizational commitment is examined. The study compasses the employees (n= 668) of 11, 4 and 5 starred hotels in the center of the city Konya. The reason for choosing the hotels as universe is the supposition that the obtained data would be more significative since the tourism sector has been the most intensively working sector on the concepts of environment and green in the recent years. Simple random sampling method is used in the research. According to that, this research sample consists of participants who are selected randomly from the hotel employees (n= 255) which are employees of 9, 4 and 5 starred hotels in Konya center qualified to represent the universe. For the collection of the data, the method of survey is used which is applied to the participants during face to face conversations. In the study, it is found that the participants have a medium-level tendency to organizational commitment, a high-level tendency to environmental passion and a high-level tendency to green organizatonal behavior. The result of the research, has identified that there is no statistically significant effect of the level of employees' environmental passion and their tendency of green organizational behavior on organizational commitment. In addition, there is found a statistically significant effect of the employees’ level of the environmental passion on the tendency for displaying an environmentally friendly behavior at the workplace.

Keywords: Environmental passion, environmentally friendly workplace behavior, green organizational behavior, organizational commitment, hotel businesses.


Çevre Tutkusu Ve Yeşil Örgütsel Davranışın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
 
Yeşil örgütsel davranış, işletme literatürüne son yıllarda girmiş ve çok sınırlı sayıda çalışmaya konu olmuş bir kavramdır. Bu sınırlılıkla beraber literatürde çalışanların işletmedeki yeşil davranışlarının, onların örgütsel tutumları üzerindeki etkisini inceleyen araştırma kurgularına önemli ölçüde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın varlığından hareketle, bu çalışmada çalışanların çevre tutkularının ve işyerindeki çevre dostu davranışlarının örgütsel bağlılık düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın evreni, Konya il merkezinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı 11 oteldeki çalışanlardan (n= 688) oluşmaktadır. Araştırmada evren olarak otellerin seçilmesinin sebebi, çevre ve yeşil kavramları üzerinde son yıllarda en yoğun çalışan sektörün turizm sektörü olması ve böylece çalışmadan elde edilen bulguların daha anlamlı olacağı varsayımıdır. Araştırmada basit tesadüfi örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemi, evreni temsil edecek nitelikte Konya il merkezinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı 9 oteldeki çalışanlar arasından rastlantısal olarak seçilen katılımcılardan oluşmuştur (n= 255). Verilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmış ve anketler yüzyüze görüşme yöntemiyle katılımcılara uygulanmıştır. Araştırmada, katılımcıların orta düzeyde örgütsel bağlılık, yüksek düzeyde çevre tutkusu ve yüksek düzeyde yeşil örgütsel davranış eğilimine sahip oldukları bulgulanmıştır. Araştırmanın sonucunda çalışanların çevre tutku düzeylerinin ve yeşil örgütsel davranış eğilimlerinin örgütsel bağlılık üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların çevre tutku düzeyinin işyerinde çevre dostu davranış sergileme eğilimi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çevre tutkusu, çevre dostu işyeri davranışları, yeşil örgütsel davranış, örgütsel bağlılık, otel işletmeleri.


Detail

CONTENT