TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Meral ERDİRENÇELEBİ, Tahsin GEÇKİL, Nezahat KOÇYİĞİT
THE EFFECT OF ETHICAL CLIMATE ON EMPLOYEES’ JOB SATISFACTION AND THEIR ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A RESEARCH IN HOTEL BUSINESS
 
As the presence of many human-driven problems is known especially in the accomonadation businesses, the ethic climate and the ethical behaviours become more important as the human resource stands out more. Unethical behaviours cause a stressful environment in the business, which negatively affects the employees’ job satisfaction and their organizational commitment. In this study, the effects of the ethic climate in the hotel businesses on the employees’ job satisfaction and their organisaonal commitment will be studied. At the 5 and 4- star hotels in the centrum of Konya, the facts obtained from the surveys applied to the 136 mid-level and executive managers were analysed through computer program. With the correlation analyse carried out at the end of the research, it has been concluded that there is a positive relation between the ethic climate and the organizational commitment and job satisfaction. Structural equation model analysis tests have been made in the study. According to the results of the SEM, hypotheses was accepted.

Keywords: Ethical Climate, organizational commitment, job satisfaction


Etik İklimin Çalışanların İş Tatminine ve Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
 
Örgütlerde insan kaynaklı birçok sorunun varlığı bilindiğinden, özellikle konaklama işletmelerinde de, insan kaynağının ön plana çıkması nedeniyle etik iklim atmosferi ve etik davranışlar önem kazanmaktadır. Etik olmayan davranışlar, işletme içinde stresli bir ortama sebep olurken, bu durum iş görenlerin iş tatminini ve örgütsel bağlılığını da negatif yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmada, otel işletmelerindeki etik iklimin, çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkileri incelenecektir. Konya ili merkezinde faaliyet gösteren beş ve dört yıldızlı otellerde 136 orta ve üst düzey yöneticiye anket uygulanarak elde edilen veriler bilgisayar programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda yapılan korelasyon analizi ile örgütte etik iklim atmosferi ve örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasında pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmada yapısal eşitlik analizi ile model testi yapılmıştır. YEM sonucuna göre oluşturulan hipotezler kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etik iklim, örgütsel bağlılık, iş tatmini


Detail

CONTENT