TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Cemil Çelik, Ali İhsan Boyacı, Tuğçen Hatipoğlu, Murat Çolak
MULTI-CRITERIA DECISION MAKING APPLICATIONS IN GREEN GROWTH: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW
 
Nowadays, growing population and manufacturing causes an increase in industrial activities. As a result of the increase in industrial activity, it is observed that high levels of CO2 emissions. Therefore many environmental problems have been observed including global warming. In this context, countries tend to prefer production technologies which aim to minimize CO2 emissions. As a result of environmental and economic problems in recent times, green growth and green economy concepts have emerged. Green growth can be defined as a point of encouraging production and consumption of goods and services to minimize damage to the environment. It is possible to increase the economic development and employment opportunities and environmental sustainability by this approach. Short and long term using of environmental and economic problems with green growth, the increase of product characteristics and firms, and the variability of product features have led to the need for multi-criteria decision. Therefore, caring the multiple criteria and the alternatives, the multi-criteria decision making techniques are taken to the scope of application with green growth. In this paper, green growth’s studies in literature are examined in three main topics as Green Manufacturing, Green Supplier Selection and Green Energy. The purpose of the study is to determine the most popular area of green growth and to find out the inadequacy in order to lead researchers efforts to this field. Besides, criteria which are commonly used in each main topic are indicated to help researchers.

Keywords: Multi-Criteria Decision Making, Green Growth, Green Manufacturing, Green Supplier Selection, Green Energy


Yeşil Büyümede Çok Kriterli Karar Verme Uygulamaları: Sistematik Bir Literatür Taraması
 
Günümüzde nüfus ve buna bağlı olarak üretim ihtiyacında meydana gelen artış endüstriyel faaliyetlerdeki artışı da beraberinde getirmektedir. Endüstriyel faaliyetlerde meydana gelen artış ise CO2 salınımını yüksek seviyelere çıkarmaktadır. Bu durum çeşitli çevresel ve ekonomik problemlere yol açmaktadır. Son zamanlarda çevresel ve ekonomik problemlerin yaşanmasının bir sonucu olarak yeşil büyüme ve yeşil ekonomi kavramlarına olan ilgi giderek artmaktadır. Yeşil büyüme kavramını çevreye minimum düzeyde zarar verecek ürün ve hizmetlerin kullanımını teşvik eden bir yaklaşım olarak tanımlamak mümkündür. Diğer taraftan, çevresel ve ekonomik problemlerin yeşil büyüme kavramı ile birlikte değerlendirilmesi sonucunda, çevreye minimum zararı verecek üretim sistemlerinin ve tedarik zinciri unsurlarının seçimi problemleri çok kriterli karar verme ihtiyacını doğurmuştur. Bu nedenle çalışma kapsamında, çoklu kriterleri ve alternatifleri dikkate alan çok kriterli karar verme teknikleri yeşil büyümeyle beraber ele alınmıştır. Bu çalışmada literatürde yer alan yeşil büyüme uygulamaları; yeşil üretim, yeşil tedarikçi seçimi ve yeşil enerji olmak üzere üç ana başlık altında incelenmiştir. Bu çalışma ile yeşil büyümenin en önemli ve eksik alanlarını belirleyip araştırmacıların bu alana yönelmesini sağlamak amaçlanmıştır. Bunun yanında her ana başlık altında genel olarak kullanılan kriterler ifade edilerek araştırmacılara yol göstermek hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Yeşil Büyüme, Yeşil Üretim, Yeşil Tedarikçi Seçimi, Yeşil Enerji


Detail

CONTENT