TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

AYLİN ERDOĞDU
THE EFFECTS OF FINANCIAL DOLLARIZATION ON BANKING SYSTEM
 
Within the framework of the economy programs started to be implemented in the 2000s in Turkey, despite the acceleration of the decline in inflation rates, such decline has also been observed in the interest rates and the rates have almost reached to zero, and the appreciation of Turkish Lira, no decline has been observed in the dollarization process. As an expected result of the case, the effectiveness of central bank’s monetary policy has been decreasing, liquidity problems emerge because of the due date differences between assets and liabilities in the banking sector, structural breaks has been seen in money demand. The present study discusses the relationship of the banking sector with the financial dollarization, which is one of the most important units of the economy and the symbol of financial stability. When considered in terms of banking sector, financial dollarization, which is defined in the dictionary as the assets and liabilities denominated in foreign currency in the country, has two basic elements: deposits and loans. These qualities also play an active role in the measurement of financial dollarization. The aim of the study is to assess the relationship between the financial dollarization process in Turkey and the financial stability through the banking sector. Eviews 8 is used in the econometric analyses. After the BRSA started to operate in 2006, Turkish banking system has radically changed in the last 10 years and become a great example in the world. In conclusion, a negative acceleration in financial dollarization has been observed to occur depending on the increase in the stability of the banking sector, which is a part of the financial system.

Keywords: Banking Transactions, Finance, Finacial Dollarization, Least Square Method, Regression Analysis


Finansal Dolarizasyon Sürecinin Bankacılık Sistemine Olan Etkileri
 
Ülkemizde 2000 ‘li yıllar ile uygulanmaya başlayan ekonomi programları çerçevesinde enflasyon oranlarındaki düşüş ivmesi, son yıllarda faiz oranlarında da görülmesine, neredeyse sıfıra yakın faiz oranları ve değer kazanmaya devam eden TL’ sına rağmen dolarizasyon sürecinde bir gerileme gözlenmemektedir. Bu gelişmenin doğal sonuçları olarak; TC. Merkez Bankası tarafından uygulanan para politikalarının etkinliği azalmakta, bankacılık sektöründe varlık ve yükümlülükler arasındaki vade farkları sebebiyle likidite problemleri ile karşılaşılmakta ve para talebinde yapısal kırılmalar görülmektedir. Bu çalışmada ekonominin mihenk taşlarından biri olan, finansal istikrarın simgelerinden bankacılık sektörü ile finansal dolarizasyon ilişkisi ele alınmıştır. Sözlük anlamı olarak, ülkede yaşayanların yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülükler olarak tanımlanan finansal dolarizasyon, bankacılık sektör açısından değerlendirildiğinde; akla ilk gelen unsurlar, mevduatlar ve krediler olmaktadır. Bankacılığın iki temel işlemi olan mevduatlar ve krediler, yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülüklere tam anlamıyla örnek teşkil eder. Bu vasıfları ile de finansal dolarizasyonun ölçülmesinde aktif rol oynarlar. Çalışmanın amacı Türkiye’deki dolarizasyon süreci ile finansal istikrar arasındaki ilişkiyi bankacılık sektörü vasıtası ile ifade etmektir. Bu sebeple ekonometrik analizlerde Eviews 8 programı kullanılmıştır. Özellikle 2006 yılında BDDK’nın faaliyete geçmesi ile birlikte Türk bankacılık sistemi kabuk değiştirmiş, geçen 10 yıllık süreçte dünyada örnek gösterilen bir mertebeye ulaşmıştır.Çalışma sonucunda; finansal sistemin bir parçası olan bankacılık sektörünün istikrarının artmasına bağlı olarak, finansal dolarizasyonda negatif yönlü bir ivme oluştuğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık İşlemleri, Finans, Finansal Dolarizasyon, En Küçük Kareler Yöntemi, Regresyon Analizi


Detail

CONTENT