TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Emrah YILDIZ, Murat KURTLAR
CAPITALISATION OF IAS 23 BORROWING COSTS AND EFFECTS ON FINANCIAL STATAMENTS
 
IAS 23 Borrowing Costs allows that the capitalization of borrowing costs is directly related to purchase, construction or production of a qualifying asset. Other borrowing costs are recognized as an expense. Borrowing costs are interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. Businesses can use accounting for these costs in the case of capitalization of qualifying assets. In the accounting standard, a qualifying asset is defined that an assets takes a substantial period of time to get ready for its intended use or sale. The capitalization of borrowing costs appears to be some difference etc. will change of a qualifying asset’s book value, the enterprises profit/loss, tax expense in the period and some other account in the balance sheet. Qualifying assets could be inventories, manufacturing plant, power generation facilities, intangible assets and investment property. The amount of depreciation that calculated according to the estimated useful lives for assets other than inventories will also be the effect of account in the balance sheet as a change. This application also will impact on deferred tax assets. This study is aimed to identify how capitalization of borrowing costs of businesses that have qualifying assets. Businesses how show to capitalization of borrowing costs in the balance sheets and it has tried to analyze how it will affect their balance sheets in the event of not capitalization. At the same time examined what are use of the qualifying assets of businesses. Consequently, how current taxes are affected by capitalization of borrowing costs is explained.

Keywords: Borrowing Costs, Qualifying Assets, Financial Statement


TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ VE FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ
 
TMS 23 Borçlanma Maliyetleri, özellikli bir varlığın satın alınması, inşaatı veya üretimi ile doğrudan ilgili olan borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesine izin vermektedir. Diğer borçlanma maliyetleri gider olarak kaydedilmektedir. Borçlanma maliyetleri, işletme tarafından yapılan borçlanmalarla ilgili olarak katlanılan faiz ve diğer giderlerden oluşmaktadır. İşletmeler bu giderlerin muhasebeleştirilmesinde, özellikli varlık kullanımı durumunda aktifleştirme seçeneğini kullanabilecektir. Standartta, amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir süreyi gerektiren varlıklar özellikli varlık olarak tanımlanmıştır. Bu varlıkların borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesi ile kayıtlı değerinin değişeceği ve böylece işletmelerin dönem kar/zararında, dönem vergi giderinde ve bilançodaki diğer bazı kalemlerde farklılık olacağı görülmektedir. Özellikli varlıklar stoklar, imalat tesisleri, enerji üretim tesisleri, maddi olmayan duran varlıklar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerden oluşmaktadır. Stoklar dışındaki varlıklar için faydalı ömürlerine göre hesaplanan amortisman tutarının da bilanço kalemlerindeki değişikliğe etkisi olacaktır. Bu uygulamanın da yine ertelenen geçici vergi üzerinde etkisi olacaktır. Bu çalışma ile özellikli varlığa sahip olan işletmelerin borçlanma maliyetlerinin aktifleştirilmesinin nasıl yapıldığının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Borçlanma maliyetlerini aktifleştiren işletmelerin bilançolarında nasıl gösterdikleri ve aktifleştirilmemesi durumunda bilançolarını nasıl etkileyeceği analiz edilmeye çalışılmıştır. Aynı zamanda işletmelerin kullandığı özellikli varlıkların neler olduğu incelenmiştir. Sonuç olarak da, muhasebeleştirilen borçlanma maliyetleri ile dönem vergilerinin nasıl etkilendiği açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Borçlanma Maliyeti, Özellikli Varlık, Finansal Tablolar


Detail

CONTENT