TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Elif Boyraz, Tuğba Kılıçer
AN ESSAY ABOUT THE PSYCHOLOGY OF “I BOUGHT MY SOLITAIRE TO MYSELF”
 
The purposes of this study are to analyze the self-gifting behavior of consumers and to identify if it differs between the consumers that have different purchasing styles. According to these purposes data were collected by internet and face to face interview from 441 consumers that are selected by judgment sampling. Factor, cluster and One-Way ANOVA analysis were applied to data. Participants were clustered and four cluster were identified named as unplanned consumers, regulars, chillies and devotees. Self-gifting behavior was termed in sustaining well-being, therapy, motivation, coping with losses and rewarding factors. According to these factors the differences between clusters are reviewed. The results show that devotees present self-gifting behavior more than all of three clusters and unplanned consumers follow them.

Keywords: Purchasing Styles, Consumer Styles Inventory, Gift Purchasing, Self-Gifting Behavior


“Tek Taşımı Kendim Aldım” Psikolojisi Üzerine Bir Deneme
 
Bu araştırmanın amacı tüketicilerin kendilerine hediye alma davranışlarını incelemek ve bu davranışın farklı alışveriş stillerine sahip tüketicilerde farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda internet ortamında ve yüzyüze anket ile yargısal örneklemeyle belirlenen 441 tüketiciden veri toplanmıştır. Elde edilen verilere faktör, kümeleme ve tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Katılımcılar alışveriş stilleri bağlamında kümelere ayrılmış ve plansızlar, müdavimler, mesafeliler ve müptelalar olmak üzere dört küme elde edilmiştir. Kendine hediye alma davranışı iyiliği sürdürme, terapi, motivasyon, kayıplarla baş etme ve ödüllendirme olmak üzere beş faktör altında toplanmıştır. Bu beş faktör açısından tüketici kümelerinin farklılaşıp farklılaşmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiştir. Bulgular kendine hediye alma davranışının en çok müptelalar tarafından sergilendiğini, onları plansızların takip ettiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Alışveriş Stilleri, Tüketici Stilleri Envanteri, Hediye Satın Alma, Kendine Hediye Alma


Detail

CONTENT