TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Gökhan AYDOĞAN
“CAPITAL MARKET INSTRUMENTS” IN CONSIDERATION WITH NEW REGULATIONS
 
Within the conventional distinction of financial markets as money market and capital market, along with the difference of institutions, maturity, and resource costs between these markets, one of the criteria used for making this distinction is “the difference of traded instruments”. At this point, whereas the main instruments of money markets are cash, foreign currency, gold and commerical paper (promissory note, bill of exchange, cheque), “capital market instruments” emerge as the parent concept of securities and other capital market instruments. Gaining importance of capital markets depends on whether confidence, which is difficult to gain but easy to lose in this market, can be gained by the market actors that supply funds to and demand funds from the market. This situation has also been considered in the implementation of regulations concerning the capital market instruments. Similarly, relavant duties and authorities of the Capital Markets Board of Turkey which is the supervisory and regulatory authority of the capital markets are to ensure functioning and development of capital markets in a secure, transparent, efficient, stable, fair and competitive environment and to protect the rights and interests of investors. In this context, general framework of relevant regulations and the evaluation of financial impacts of desired legal structure is essential. In this study, it is aimed, with an interdisciplinary perspective, to make a remark within the scope of the legal framework of capital market instruments, the terms “issuer” and “public offerers” and legal and financial impacts of issue of these instruments, concerning the Capital Market Law numbered 6362 and the new Turkish Commercial Law numbered 6102 and the communiqués of the Capital Markets Board of Turkey.

Keywords: Commercial Law, Capital Market Law, Financial Markets, Capital Market, Capital Market Instruments


YENİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA “SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI”
 
Finansal piyasaların, para piyasası ve sermaye piyasası şeklinde yapılan geleneksel ayrımı içerisinde her iki piyasa arasında kurumların, vadelerin ve kaynak maliyetlerinin farklılığının yanı sıra bu ayrımı yapmaya yarayan kriterlerden biri de “işlem gören araçların farklılığı”dır. Bu noktada, para piyasasının başlıca araçları; nakit, döviz, altın ve kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) iken sermaye piyasasında menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları, “sermaye piyasası araçları” üst kavramıyla karşımıza çıkmaktadır. Sermaye piyasasının önem taşıması, bu piyasada sağlanması güç ancak kaybedilmesi kolay olan güvenin piyasaya fon arz eden ve piyasadan fon talep eden aktörler tarafından kazanılabilmesine bağlıdır. Sermaye piyasası araçlarına ilişkin hukuki düzenlemelerin oluşturulmasında da bu durum göz önünde bulundurulmuştur. Aynı şekilde, sermaye piyasalarının düzenleyici ve denetleyici otoritesi olan Sermaye Piyasası Kurulu’nun konuyla ilgili görev ve yetkileri; piyasanın güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasına yöneliktir. Bu bağlamda, söz konusu düzenlemelerin genel çerçevesi ve oluşturulmak istenen hukuki yapının finansal etkilerinin incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışma ile disiplinler arası bir bakış açısıyla, 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ikincil düzenlemeleri bağlamında; sermaye piyasası araçlarının hukuki çerçevesi, ihraççı ve halka arz eden kavramları ile bu araçların ihracının hukuki ve finansal etkileri ekseninde bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ticaret Hukuku, Sermaye Piyasası Hukuku, Finansal Piyasalar, Sermaye Piyasası, Sermaye Piyasası Araçları


Detail

CONTENT