TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Ufuk Orhan, Oğuzhan Er
QUALITATIVE EVALUATION OF STRATEGIC PLANNING PROCESS AT KOSGEB
 
Strategic planning can be defined as long-term plans made to achieve the objectives and missions of an organization and is considered as a way to improve management capacity with a flexible and participatory sense of management in the West. However, in developing countries like Turkey, it is possible to say that this process is regarded as a legal liability. The purpose of this study is to reveal perceptions towards strategic planning process, and the problems encountered in this process within Small and Medium Enterprises Development Organization of the Republic of Turkey (Kosgeb). The sample of the study includes eleven people working within Kosgeb in Ankara, two being senior managers. Semi-structured interview form was used in the study. The data were analyzed through descriptive analysis, which is a qualitative research method. The scale of the study consists of seven dimensions and thirty questions regarding strategic planning process. To sum up, it can be said that strategic planning process within Kosgeb is shaped by public culture; a lot of positive and negative results stem from this culture.

Keywords: Strategic Planning Process, Qualitative Research Method, Kosgeb


Kosgeb’de Stratejik Planlama Sürecinin Nitel Olarak Değerlendirilmesi
 
Stratejik planlama, bir örgütün amaç ve misyonlarında belirtilen durumlara ulaşmak için yapılan uzun süreli planlar olarak tanımlanabilir ve Batıda, esnek ve katılımcı bir yönetim anlayışı ile yönetme kapasitesini artırmanın yolu olarak görülmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ise bu sürecin, yasal bir yükümlülük olarak görüldüğü söylenebilir. Bu çalışmanın amacı, Kosgeb’de stratejik planlama sürecinin algılanma biçimlerini ve karşılaşılan sorunları ortaya koymaktır. Çalışmanın örneklemi, Ankara’daki Kosgeb - Küçük ve Orta Ölçekteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bünyesinde çalışan (ikisi üst düzey yönetici olmak üzere) on bir kişidir. Çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır ve elde edilen veriler, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan betimsel analiz kullanılarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın ölçeğinde, stratejik planlama sürecine ilişkin yedi boyut ve otuz soru yer almaktadır. Sonuç olarak, Kosgeb’de stratejik planlama sürecinin; kamu kültürünün etkisiyle şekillendiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Stratejik Planlama Süreci, Nitel Araştırma Yöntemi, Kosgeb


Detail

CONTENT