TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Özlem ATAN, Serkan DENİZ, Seyit KAYA, Turan ŞİŞMAN
A RESEARCH ON RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER KNOWLEDGE MANAGEMENT AND INNOVATION
 
The most important thing to compete at today’s business is to satisfy needs and expectations of the customer. To do this, customers must be followed on a regular basis to learn what they want. For this purpose customer knowledge should be managed and outcomes must lead to innovation and development for the company. Companies which build the process will be successful, because companies which is not different according to their competitors and not innovative cannot survive. The aim of this study is to highlight the relationship between customer knowledge management and innovation. At literature review section customer knowledge management and innovation subjects explained in detail. At research section, it is demonstrated the direction and level of the relationship between customer knowledge management and innovation. The research was conducted in a call center company that operates in Istanbul at February 2016. The data was collected from lower, middle and upper level managers. Survey method was used at this research. 112 questionnaire was collected in this context. The data was analyzed with SPSS 22.0 statistical software. While analyzing the data and getting the results, descriptive statistics and correlations analysis were used. According to the results of the analysis, there is a positive and middle level relation between customer knowledge management and innovation.

Keywords: Customer Knowledge Management, Knowledge Management, Innovation


MÜŞTERİ BİLGİ YÖNETİMİ İLE İNOVASYON İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Günümüz işletmelerinin ayakta kalabilmesinin ve rekabet edebilmesinin en önemli koşulu müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmektir. Bunun için müşterilerin ne istediğinin düzenli bir şekilde öğrenilmesi ve takip edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla müşteri bilgisinin yönetilmesi ve elde edilecek bilgilerin işletmenin gelişimine ve yeniliklere referans olması sağlanmalıdır. İşletmeler bu yapıyı kurduğu sürece başarılı olabilecektir; çünkü büyük değişiklikleri ve rakiplerine göre kendini farklı kılabilecek yenilikleri yapamayan işletmelerin varlığını sürdürebilmesi çok zordur. Bu çalışmayla müşteri bilgi yönetimi ile inovasyon arasındaki ilişkinin vurgulanması amaçlanmıştır. Çalışmanın literatür kısmında müşteri bilgi yönetimine ve inovasyon konusuna açıklık getirilmiştir. Çalışmanın araştırma kısmında ise, müşteri bilgi yönetimi ile inovasyon arasındaki ilişkinin yönü ve düzeyi ortaya konulmuştur. Araştırma, Şubat 2016’da İstanbul’da faaliyet gösteren bir çağrı merkezi şirketinde gerçekleştirilmiştir. Veriler şirkette çalışan alt, orta ve üst düzey yöneticilerden toplanmıştır. Araştırmada veri toplamak için anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 112 adet anket formu toplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde ve bulguların elde edilmesinde, tanımlayıcı istatistiklerden ve korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda müşteri bilgi yönetimi ile inovasyon arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müşteri Bilgi Yönetimi, İnovasyon


Detail

CONTENT