TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

M.Büşra Engin Öztürk
The Regulations and Projects of International Economic Institutions in favor of Multinational Corporations
 
Producing and servicing in the countries which has attractive conditions for the investment, make the firms into multinational corporations. A decision making about investment outside of the domestic country not only creates the profit for the firms, and also contains economical and political risks. The uncertainties involved, are much more especially in the less developed countries which have low costs. Firms should take into account these uncertainties and risks when they make a decision on investment in less developed countries which have relatively low costs especially in the labor and encourages the foreign investments. In this study, we first examined the reasons why the multinational corporations invest in other countries and emphasized the importance of direct foreign investments. And then, we exposed the policies and projects of the international economic institutions appeared right after World War II, in favor of multinational corporations. The aim of this study is to examine the international economic institutions which serve for multinational corporations and expose how these institutions serve for them. In line with this purpose, we referred the projects of Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and International Finance Corporation (IFC) which are the parts of the World Bank. We explained how the IFC provides financial facilities and how the MIGA gives a guarantee for risks and uncertainties to the multinational corporations and we discussed the economic results of these activities.

Keywords: multinational corporations, international economic institutions, direct foreign investment


Uluslararası Örgütlerin Çok Uluslu Şirketler Lehindeki Düzenleme Ve Çalışmaları
 
Şirketlerin yatırım için cazip şartlara sahip ülkelerde üretim ya da hizmet sunması onları çok uluslu şirket haline getirmektedir. Bir şirketin bağlı olduğu ülke sınırları dışında yatırım kararı alması firma için karlı olmakla birlikte ekonomik ve siyasi belirsizlikleri de beraberinde getirir. Özellikle maliyetlerin düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde söz konusu belirsizlikler çok daha fazladır. Şirketlerin yabancı sermayeye özel teşvik veren ve başta işgücü olmak üzere maliyetlerin nispeten düşük olduğu gelişmekte olan ülkelerde yatırım kararı alırken bu belirsizlik ve riskleri de göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Bu çalışmada öncelikle çok uluslu şirketlerin başka ülkelerde yatırım yapmalarının sebepleri incelenmiş, dünya ticareti açısından bu şirketlerin yaptıkları doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının önemi vurgulanmıştır. Daha sonra ise İkinci Dünya Savaşı’ ndan sonra ortaya çıkan uluslararası ekonomik örgütlerin çok uluslu şirketler lehindeki politika ve projeleri ortaya konmuştur. Çalışmanın amacı çok uluslu şirketler özelinde hizmet veren uluslararası ekonomik örgütleri tespit etmek ve bu örgütlerin çok uluslu şirketler lehinde nasıl hizmet verdiklerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda Dünya Bankası’ na bağlı iki kuruluş olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile Çok Taraflı Yatırım Garanti Ajansı (MIGA)’ nın çalışmalarına değinilmiştir. IFC’ nin çok uluslu şirketlere nasıl finansman kolaylığı sağladığı ve MIGA’ nın risk ve belirsizliklere karşı bu şirketlere nasıl bir garanti sağladığı açıklanmış, bunun ekonomik sonuçları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: çok uluslu şirket, uluslararası örgütler, doğrudan yabancı yatırım


Detail

CONTENT