TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Ayşe YİĞİT ŞAKAR
Tax Incentives Provided in The Establishments in Turkey Operating in The Field of Renewable Energy
 
Increasing population and the energy demands of developing economies in the last few years are raising dependence on fossil fuels, and both political and economical difficulties experienced in obtaining this resource lead countries to renewable energy resources. Besides, global warming and the struggle with increasing environmental problems are making renewable energy policies more important. Renewable energy resources defined as the energy which can renew itself through natural process, are hydraulic, wind, solar, geothermal, biomass, gas derived from biomass (including landfill gas), wave and tidal stream energy and non-fossil energy resources. Turkey, which has the World’s 17th and Europe’s 6th largest economy, is a country that is rich in renewable energy resources. Our country must attach importance to national and renewable energy policies in the face of increasing energy demands in order to reduce the dependence on foreign countries. In this context, hydroelectric centrals, biomass for heating, thermal solar and geothermal energy use comes in the first place among applied renewable energy resources. In the last years, technologies such as geothermal electricity generation based on wind energy has begun to be effective in the energy sector of Turkey. In 2003, the share of renewable energy resources in total electricity generation was 29 percent and the share in installed power capacity was 40 percent. New Investment Incentive Program, which has been in force since January 1, 2012 in Turkey can be applied to renewable energy facilities, R&D initiatives, equipment development activities and renewable energy centrals. In addition, excise tax exemption is provided for biofuels mixed with diesel fuel produced from domestic raw materials. The purpose of this paper is to examine the tax incentives which will be provided to the establishments producing renewable energy in Turkey and to offer suggestions.

Keywords: renewable energy, renewable energy resources, tax incentive, hydraulic, wind, sun, geothermal, biomass


Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelere Sağlanan Vergi Teşvikleri
 
Son yıllarda hızla artan nüfus ve gelişen ekonomilerin enerji talepleri, fosil yakıtlara olan bağımlılığı arttırmakta ve bu kaynağı teminde yaşanan gerek siyasi gerek ekonomik sıkıntılar ülkeleri yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmektedir. Bununla birlikte küresel ısınma ve artan çevre sorunlarıyla mücadele, yenilenebilir enerji politikalarını önemli bir araç haline getirmektedir. Doğal süreç içerisinde kendini yenileyebilen enerji olarak tanımlanan yenilebilir enerji kaynakları; hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, biyokütleden elde edilen gaz (çöp gazı dâhil), dalga, akıntı enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarını ifade etmektedir. Dünyanın 17. ve Avrupa’nın 6. en büyük ekonomisi olan Türkiye, yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Ülkemiz artan enerji talebi karşısında enerji arzında yaşadığı dışa bağımlılığını azaltmak için yerli ve yenilenebilir enerji politikalarına önem vermek zorundadır. Bu kapsamda hidroelektrik santraller, ısıtma amaçlı biyokütle, termal güneş ve jeotermal enerji kullanımı başvurulan yenilenebilir enerji kaynakları arasında ilk sırada gelmektedir. Son yıllarda ise, jeotermal ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretimi gibi teknolojiler de Türkiye’nin enerji sektöründe etkili olmaya başlamıştır. 2013 yılında, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 29, kurulu güç içindeki payı ise yüzde 40 olmuştur. Türkiye'de 2012 tarihinden bu yana yürürlükte olan Yeni Yatırım Teşvik Programı, gerçekleştirilen faaliyetlere bağlı olarak, yenilenebilir enerji tesislerine, Ar-Ge girişimlerine, ekipman geliştirme faaliyetlerine ve yenilenebilir enerji santralleri için ekipman üretimlerine uygulanabilmektedir. Ayrıca yerli hammaddeden üretilen ve dizel yakıt ile karıştırılan biyo-yakıtlar için özel tüketim vergisi teşviki sağlanmaktadır. Bu tebliğin amacı Türkiye'de yenilebilir enerji üreten işletmelere sağlanacak vergi teşviklerini incelemek ve öneriler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji kaynakları, vergi teşviki, hidrolik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle


Detail

CONTENT