TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Ahmet GÜMÜŞ, Tülay ÇELİK
An Example Case on the Analysis of the Factors Affecting the Working Life Quality of Employees with Metaphors
 
In this study, it was intended to analyze the factors affecting the working life quality of employees by means of metaphors. With this purpose, face-to-face interviews were made with total 52 persons, who were working at the headquarters of a public institution in Ankara. As the dimensions of the quality of working life, working conditions and times, making use of technology, participation in administration, wage, in-service training, career, job security were included in the research. Both qualitative and quantitative methods were used together in the research. In the qualitative part of the study, a case study was preferred and a descriptive research design in the quantitative part. In the analysis of the qualitative data, descriptive and context analyses were performed; and when the quantitative data were analyzed, the frequency and percentage distributions of the data, qualified with a content analysis, were studied with SPSS 22.0 package program. As the result of the study, while it is stated with positive metaphors that technology used in a workplace increases the performance, and job security makes a positive impact on the workings performance, the situations, where there is not any opportunity to promote at work, education level and the amount of labor does not affect wages, there is a peril of mental disease, caused by the work (work-load, excessive exhaustion, weariness etc.), are stated with negative metaphors. Employees stay indecisive in the wage distribution at the work by using a neutral metaphor. As the result of the analysis of the gathered data, it was determined that the employees of the institution created 722 metaphors in relation with the factors affecting their quality of working life. In accordance with the findings, positive metaphors were used more in the research. By means of using the metaphor analysis as a method in the analysis of the factors affecting the quality of working life at companies, the detailed findings, which are about the working environment of the current companies, were founded.

Keywords: Employees, Quality of Working Life, Metaphor


Çalışanların İş Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Metaforlarla Analizine İlişkin Örnek Bir Olay
 
Bu araştırmada çalışanların iş yaşam kalitesini etkileyen faktörler metaforlar aracılığı ile analiz edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Ankara ilinde yer alan bir kamu kurumunun merkez biriminde çalışan toplam 52 kişi ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Hazırlanan standart açık uçlu görüşme formları kullanılarak katılımcılara iş yaşam kalitesini etkileyen unsurları benzetmede hangi metaforları neden tercih ettikleri sorulmuştur. İş şartları ve vakitleri, teknolojiden yararlanma, yönetime katılım, ücret, hizmetiçi eğitim, kariyer, çalışma güvencesi; iş yaşam kalitesi boyutları olarak araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırmada nitel ve nicel yöntem bir arada kullanılmıştır. Çalışmanın nitel kısmında durum çalışması, nicel kısmında betimsel araştırma deseni seçilmiştir. Nitel verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi yapılmış; nicel verilerin analizinde ise içerik analizi ile niceleştirilen veriler, SPSS 22.0 paket programı yardımı ile frekans ve yüzde dağılımlarına bakılmıştır. Araştırma sonucunda işyerinde kullanılan teknolojinin performansı artırdığı, işyerinde iş güvencesi olduğu ve iş güvencesinin çalışma performansına olumlu etki yaptığı olumlu metaforlar ile ifade edilirken, işyerinde terfi olanağı bulunmadığı, eğitim düzeyi ve yapılan işin alınan ücreti etkilemediği, işyerinde işten kaynaklı psikolojik rahatsızlık (iş yükü, aşırı yorgunluk, bezginlik vb.) riskinin bulunduğu olumsuz metaforlar ile ifade edilmektedir. Çalışanlar nötr metafor kullanarak işyerinde ücret dağılımında kararsız kalmaktadır. Toplanan verilerin analizi sonucunda kurum çalışanların iş yaşam kalitesini etkileyen faktörlerle ilgili olarak 722 metafor ürettikleri tespit edilmiştir Elde edilen bulgulara göre araştırmada daha çok olumlu metaforlar kullanılmıştır. Metafor analizinin bir yöntem olarak işletmelerde iş yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin analizinde kullanılması ile mevcut işletmelerde çalışma ortamına dair derinlemesine bulgulara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çalışanlar, İş Yaşam Kalitesi, Metafor


Detail

CONTENT