TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

M.Gökhan BİTMİŞ, Alptekin SÖKMEN
THE MEDIATING ROLE OF LONG TERM ORIENTATION AT THE INDIVIDUAL LEVEL FOR THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTICIPATIVE LEADERSHIP AND TURNOVER INTENTION
 
Long-term orientation is generally evaluated in terms of national or organizational culture in the literature, where the individual level studies about long-term orientation were inadequate. This study evaluates long-term orientation as an individual level variable and examines the potential effects of participative leadership style on the employee’s time orientation and turnover intention. In other words, this study evaluates the effect of participative leadership on the turnover intentions and investigates the mediating effect of long-term orientation at the individual level for the relationship between participative leadership and turnover intention. Data is collected from 310 telecommunication employees by using questionnaire method. After the evaluation of validity and reliability issues of employed measures in the study, structural equation modeling was used to test the research hypotheses. Baron and Kenny (1986) approach and bootstrapping methodology were concurrently used in order to test the mediating effect of long-term orientation. Study results show that participative leadership affects turnover intention negatively and significantly. Further, long-term orientation fully mediates the participative leadership-turnover intention relationship. Some suggestions for future research are offered.

Keywords: Long-term orientation, participative leadership, turnover intention, structural equation modeling


BİREYSEL DÜZEYDE UZUN VADELİ YÖNELİMİN KATILIMCI LİDERLİĞİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE OLAN İLİŞKİSİNDEKİ ARACILIK ROLÜ
 
Uzun vadeli yönelim, alanyazında genellikle ulusal kültür ve örgüt kültürü kapsamında değerlendirilmiş, bireysel düzeyde ise yeterince incelenmemiştir. Bu çalışmada uzun vadeli yönelim, bireysel düzeyde bir değişken olarak ele alınmış ve liderin iş ortamında sergilemiş olduğu katılımcı liderlik tarzının, işgörenlerin zaman algıları ve işten ayrılma niyetleri üzerindeki olası etkileri incelenmiştir. Diğer bir deyişle bu çalışmada; katılımcı liderliğin işgörenlerin işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisi araştırılmış ve katılımcı liderlik ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde bireysel düzeyde uzun vadeli yönelimin aracılık etkisi sorgulanmıştır. Çalışmanın verileri anket yöntemi kullanılarak telekomünikasyon sektöründe çalışan 310 işgörenden toplanmıştır. Çalışmada kullanılan ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri değerlendirilerek araştırma hipotezlerinin testi için yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Bireysel düzeyde uzun vadeli yönelimin aracılık etkisinin belirlenmesi için Baron ve Kenny (1986) yaklaşımı ile önyükleme yöntemi eş zamanlı olarak kullanılmıştır. Araştırma bulgularında; katılımcı liderliğin işgörenlerin işten ayrılma niyetlerini ters yönlü ve anlamlı bir şekilde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca bulgularda, bireysel düzeyde uzun vadeli yönelimin bu ilişkide tam aracı bir role sahip olduğu tespit edilmiştir. Gelecekteki araştırmalar için bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Uzun vadeli yönelim, katılımcı liderlik, işten ayrılma niyeti, yapısal eşitlik modellemesi


Detail

CONTENT