TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Year:  2016  Volume:   VOL2S2  Area:   

Gökhan ÖNER, Nuray ÇETİN, Sefer GÜMÜŞ, Faik ÇETİN, Tuğba USTA, Aslı TENDERİS
The Performance System’s Effects On The Quality OF Service Marketing
 
Today, efforts to adapt to the rapid changes and developments, the competitive environment, current economic conditions, service, marketing of service, health, health services revealed the importance of marketing topics. The purpose of health care services; protect human health and the diagnosis and treatment of emerging diseases do. Is to ensure regular monitoring of the disease. Health care team that: doctors, nurses and health personnel. These services carries out work on a regular basis. While these services; performance of the most important issues of health care and the physicians who provide services to the community (patients) to create the socio-economic flow. Hospitals, although patient-centered, though it is also important to employee satisfaction. The technologies used, the decisions taken, physical environment, no matter how good the regulation of face to face contact with patients who are employees. In addition, more effective health services and quality has become an issue important to be approached. Quality can be measured and monitoring of quality indicators should be measured are considered. Many have been published to measure quality indicators. Quality indicators aim to measure the quality of clinical processes, although related to the operation performance and the output should be able to evaluate its success. Health services that abstract the abstract indicates that the quality of service. The aim of this study; physician performance, quality and health among physicians is to investigate the effects of performance. A questionnaire was administered to physicians as material, were evaluated according to the answers given. Survey analysis using SPSS (Statistical Package For The Social Sciances) Statistics for the Social Sciences program is evaluated by the quality and performance of the health effects identified and theses have been completed.

Keywords: Public, Public Hospitals, Service, Marketing of Services and Marketing of Health Services, Performance and Applications of Performance, Quality, Concept of Quality and Quality in Health.


Performans Sisteminin Hizmet Pazarlamasının Kalitesi Üzerine Etkileri
 
Günümüzde yaşanan hızlı değişim, gelişime uyum çabası, rekabet ortamı, mevcut ekonomik koşullar, hizmet, hizmet pazarlaması, sağlık, sağlık hizmetlerinin pazarlaması konularının önemini açığa çıkarmıştır. Sağlık hizmetlerinin amacı; insan sağlığını korumak, ortaya çıkan hastalıkların tanı, tedavisini yapmak ve hastalıkların düzenli takibini sağlamaktır. Sağlık hizmetini yapan ekip; hekim, hemşire ve sağlık personelidir. Bunlar düzenli bir şekilde çalışarak hizmetleri yürütmektedir. Bu hizmeti yaparken; en önemli konu sağlık hizmetini veren hekimlerin performansını ve hizmet sunulan topluma olan sosyo-ekonomik akışını oluşturmaktır. Hastaneler her ne kadar hasta odaklı olsa da hastanelerde çalışanların memnuniyeti de önemlidir. Kullanılan teknolojiler, alınan kararlar, fiziki ortamın düzenlenmesi ne kadar iyi olursa olsun hastalarla yüz yüze temas kuran çalışanlardır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulması önemle yaklaşılan bir konu haline gelmiştir. Kalitenin ölçülebilmesi ve ölçülmüş kalite göstergelerinin izlenmesi gerektiği düşünülmüştür. Kalitenin ölçülmesi amacıyla birçok göstergeler yayınlanmıştır. Kalite göstergeleri, klinik süreçlerin kalitesini ölçmeyi amaçlamakla birlikte, işleyişle ilgili performansı ve çıktı başarısını da değerlendirebilecek özellikte olmalıdır. Sağlık hizmetlerinin soyut olması hizmet kalitesinin de soyut olduğunu gösterir. Bu araştırmada amaç; hekim performansının, sağlık kalitesi ve hekimler arasındaki performansın etkilerini araştırmaktır. Materyal olarak hekimlere anket formu uygulanmıştır, verilen cevaplara göre değerlendirmeler yapılmıştır. Araştırma anketinin analizi SPSS (Statistical Package For The Social Sciances) Sosyal Bilimler için istatistik Programı ile değerlendirilmiştir ve performansın sağlık kalitesine etkileri saptanmış ve araştırma sonuçlandırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet, Hizmetlerin Pazarlanması ve Sağlık Hizmetlerinin Pazarlanması, Performans ve Uygulamaları, Kalite, Kalite Kavramı ve Sağlıkta Kalite.


Detail

CONTENT