TR
ISSN: 2149-3545
User Name
Password
New User | Forgot
Eurasian Business & Economics Journal Yıl:  2016  Sayı :   VOL2S2
Fatih Çetin, Duysal Aşkun, H. Nejat Basım
1- Psikolojik Sermayenin Farklılaşan Haftalık İçsel Motivasyona Etkileri ve İş Performansına İlişkin Sonuçlar: Boylamsal bir Analiz
  Özet   Tam Metin
Sümeyra UZUN, Bahadır Fatih YILDIRIM
2- Gemi İnşa Sürecinde Ekipman Seçimi: TOPSIS, MOORA, VIKOR Uygulaması
  Özet   Tam Metin
Tuna Uslu
3- Psikolojik Sahiplenmenin Örgüte Duygusal Bağlılık Aracılığıyla İş Tatminine Etkisi: Yönetici Olmanın Farklılaştırıcı Rolü
  Özet   Tam Metin
Sami EŞMEN, Feriştah SÖNMEZ
4- TEKSTİL İŞLETMELERİNDE MALİYET MUHASEBESİ İŞLEMLERİ VE BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Özlem ATAN, Serkan DENİZ, Seyit KAYA, Turan ŞİŞMAN
5- MÜŞTERİ BİLGİ YÖNETİMİ İLE İNOVASYON İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
  Özet   Tam Metin
Ufuk Orhan, Oğuzhan Er
6- Kosgeb’de Stratejik Planlama Sürecinin Nitel Olarak Değerlendirilmesi
  Özet   Tam Metin
Gökhan AYDOĞAN
7- YENİ DÜZENLEMELER IŞIĞINDA “SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI”
  Özet   Tam Metin
Elif Boyraz, Tuğba Kılıçer
8- “Tek Taşımı Kendim Aldım” Psikolojisi Üzerine Bir Deneme
  Özet   Tam Metin
Emrah YILDIZ, Murat KURTLAR
9- TMS 23 BORÇLANMA MALİYETLERİNİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ VE FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Emrah ERTUGAY, Orhan ÇELİK
10- GELECEKTEKİ NAKİT AKIŞLARININ TAHMİNİNDE NAKİT AKIŞLARININ VE TAHAKKUKLARIN ROLÜ
  Özet   Tam Metin
AYLİN ERDOĞDU
11- Finansal Dolarizasyon Sürecinin Bankacılık Sistemine Olan Etkileri
  Özet   Tam Metin
Gökhan ÖNER, Nuray ÇETİN, Sefer GÜMÜŞ, Faik ÇETİN, Tuğba USTA, Aslı TENDERİS
12- Performans Sisteminin Hizmet Pazarlamasının Kalitesi Üzerine Etkileri
  Özet   Tam Metin
Cemil Çelik, Ali İhsan Boyacı, Tuğçen Hatipoğlu, Murat Çolak
13- Yeşil Büyümede Çok Kriterli Karar Verme Uygulamaları: Sistematik Bir Literatür Taraması
  Özet   Tam Metin
Meral ERDİRENÇELEBİ, Tahsin GEÇKİL, Nezahat KOÇYİĞİT
14- Etik İklimin Çalışanların İş Tatminine ve Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama
  Özet   Tam Metin
Mevlüt TÜRK, Hulisi BİNBAŞIOĞLU, Mustafa DESTE
15- GSM Operatörlerinin Sunmuş Olduğu Gençlik Kampanyalarından Gençlerin Beklentilerine ve Memnuniyetlerine Yönelik Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Ali ERBAŞI, Özer ÖZALP
16- Çevre Tutkusu Ve Yeşil Örgütsel Davranışın Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin
Serap ÇABUK, Hatice DOĞAN SÜDAŞ, Buğra TÖGE
17- Algılanan Elektronik Hizmet Kalitesi Unsurlarının İncelenmesi: Sanal Alışveriş Siteleri Üzerinde Bir Uygulama
  Özet   Tam Metin
Hakkı FINDIK, Erkan ÖZTÜRK
18- Makroekonomik Göstergelerin İnşaat Sektörü Maliyetleri Üzerindeki Etkisinin Simetrik Nedensellik Analizi Yardımı İle İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Polat YÜCEKAYA, Ömer Faruk RENÇBER, Ulvi Cenap TOPÇU
19- İşgörenlerin Nepotizm Algısı Ve İş Memnuniyetinin, İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Güneş Açelya SİPAHİ, Mustafa KESEN
20- Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Örgütsel Bağlılığın Birey Örgüt Uyumu ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin
Burçay YAŞAR AKÇALI, Elçin ŞİŞMANOĞLU
21- Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 9 ve Bankacılıkta Muhtemel Kayıp Hesaplaması İçin Örnek Portföy Uygulaması
  Özet   Tam Metin
Yasemin ÖZDEMİR, Kübra HALDIZ, Samet ÖZDEMİR
22- İNSAN KAYNAKLARI POZİSYONLARINA YÖNELİK İŞ İLANLARINDA AYRIMCILIK SÖZ KONUSU MU? İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ
  Özet   Tam Metin
M.Gökhan BİTMİŞ, Alptekin SÖKMEN
23- BİREYSEL DÜZEYDE UZUN VADELİ YÖNELİMİN KATILIMCI LİDERLİĞİN İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE OLAN İLİŞKİSİNDEKİ ARACILIK ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Tuğrul OĞUZHAN, Mustafa Kemal TOPÇU
24- İş Ahlakının Belirleyicisi Olarak Demografik Faktörlerin Etkisi
  Özet   Tam Metin
M. Kemalettin Çonkar , Gizem Vergili
25- Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ve Terörizm İlişkisi: Eşbütünleşme Ve Granger Nedensellik Analizi
  Özet   Tam Metin
Özlem GÜLERYÜZ, Asım Günal ÖNCE
26- KOBİ’LERDE Markalaşmaya Geçiş Stratejisi ve Bir Uygulama (Nitel Bir Çalışma)
  Özet   Tam Metin
Ramazan KURTOĞLU, Alperen Timuçin SÖNMEZ, Selman TEMİZ
27- TÜKETİCİLERİN YAŞ KUŞAKLARINA GÖRE WOM HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ
  Özet   Tam Metin
Hasan GEDİK
28- Yüksek Hızlı Trenlerde Hizmet Kalitesi Açısından Memnuniyet Değerlendirmesi
  Özet   Tam Metin
Osman AKIN, Osman Kürşat ONAT, Fatma Sema ÖZDOĞAN
29- MUHASEBE SİSTEMLERİNİN UYUMLAŞTIRILMASINDA DİLİN ÖNEMİ
  Özet   Tam Metin
Özge Bolaman Avcı
30- Petrol Fiyatlarının Borsa İstanbul’un Seçilmiş Endeksleri Üzerindeki Etkisi
  Özet   Tam Metin
Hakan ALTIN, Cemil SÜSLÜ , Sevda KUTUCUOĞLU
31- TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL MALİ KRİZ ORTAMINDA ANALİZİ: CAMELS UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Selçuk Çapuk, Habibe Güngör
32- Örgütlerde Sinizmi Etkileyen Faktörler
  Özet   Tam Metin
Ayşe Çiğdem Mercanlıoğlu
33- YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDA Kİ İLİŞKİ: BİR DEVLET VE BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİ KARŞILAŞTIRMASI
  Özet   Tam Metin
Ercan Ergün, Ertuğrul Hamit Arslantürk
34- Liderlik Davranışlarının Örgütsel Değişime Etkileri: Çalışan-Örgüt Uyumunun Ara Değişken Rolü
  Özet   Tam Metin
Burak YILDIZ, Osman YILDIRIM
35- Yükseköğretimde Küreselleşme, Erasmus ve Bologna
  Özet   Tam Metin
İzlem Gözükara, Nurdan Çolakoğlu
36- Brand Trust and Brand Loyalty: The mediating role of Brand Innovativeness
  Özet   Tam Metin
Halim KAZAN, Emel TÖRE
37- HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ: BANKACILIK UYGULAMASI
  Özet   Tam Metin
Serdar Semih Coşkun
38- Coğrafi Bilgi Sistemi Temelli AHP Dereceleme Modeli Kullanarak Konut İnşaatı Arsası Seçimi
  Özet   Tam Metin
Şenay SABAH
39- “BEŞİKTAŞ MEANS EVERYTHING TO US”: FOOTBALL FANDOM WITHIN CONSUMPTION AND SACREDNESS CONTEXT
  Özet   Tam Metin
Meltem Yaman, Buket Besen, Birsen Konuk
40- Liderliğin Yönetimdeki Önemi ve Organizasyonel Sonuçları
  Özet   Tam Metin
Aktolkin ABUBAKİROVA, Sımbat NAHİPBEKOVA, Aziza SYZDYKOVA, Almaz KURALBAYEV
41- TURİZM SEKTÖRÜNDE E-TİCARET’İN ARTAN ÖNEMİ VE GELECEĞİ
  Özet   Tam Metin
Simbat NAHİPBEKOVA, Boraş Myrzaliyev, Aktolkin ABUBAKİROVA
42- Hizmet Alanında Toplam Kalite Yönetimi
  Özet   Tam Metin
Cemal ZEHİR, Gökçe KILIÇKAYA
43- IN COMPETITIVE INTENSITIES ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION AND INNOVATION PERFORMANCE OF RELATIONSHIP
  Özet   Tam Metin
44- STRATEGIC INNOPRENEURSHIP IN THE NEW BUSINESS WORLD “Small and Medium-Sized Enterprises as Hubs of Innovation”
  Özet   Tam Metin
Ahmet GÜMÜŞ, Tülay ÇELİK
45- Çalışanların İş Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin Metaforlarla Analizine İlişkin Örnek Bir Olay
  Özet   Tam Metin
Abdulsamet YAMAN, Cihan ARSLAN, Gökbörü ÖNALP
46- Stres Yönetiminin Kamu Çalışanlarında Hizmet Verimliliği Açısından Önemi
  Özet   Tam Metin
Ebru DOĞAN, Anıl DEĞERMEN ERENKOL
47- CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY and CONSUMERS’ PERCEPTIONS of SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES
  Özet   Tam Metin
Esra Özmen, Ömer Çınar, Ersin Karaman
48- Teknoloji Kabul Modeli Çerçevesinde Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanımının Yöneticiler Seviyesinde
  Özet   Tam Metin
Cihan Çiftçi
49- Türkiye İçin İşsizlik Oranı Tahmini: Markov Zincir Yaklaşımı
  Özet   Tam Metin
Ahmet Ergülen, Halim KAZAN, İbrahim HARMANKAYA
50- Türkiye’de 1992’de Kurulan Devlet Üniversitelerinin, Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle, Performans Değerlendirmesi: Coğrafi Bölge Uygulaması
  Özet   Tam Metin
Caglar Ucler, Ozalp Vayvay
51- Yüksek Teknoloji Odaklı Endüstriyel Ekipmanlar Üretim Organizasyonlarında Ürün Gerçekleştirmedeki Problemler Ve Kök Nedenleri
  Özet   Tam Metin
Gamze Sart
52- Üniversite Yönetiminde Büyük Veri Analiziyle İnovasyon ve Teknoloji Odaklı Yatırımlarda ve Satın Alımlardaki Verimliliğin Artırılması
  Özet   Tam Metin
İhsan Kulalı, Muhittin Kaplan
53- Genişbandın Türkiye’deki bölgesel Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi
  Özet   Tam Metin
Ayşe YİĞİT ŞAKAR
54- Türkiye'de Yenilenebilir Enerji Alanında Faaliyet Gösteren İşletmelere Sağlanan Vergi Teşvikleri
  Özet   Tam Metin
Taşkın DİRSEHAN
55- Yapısal Olmayan Veriden Rekabet Avantajı Yaratma: Türkiye Konaklama Sektörü’nde Metin Madenciliği Yaklaşımı
  Özet   Tam Metin
Bora YILDIZ
56- Madalyonun Öteki Yüzü: Zorunlu Vatandaşlık Davranışı
  Özet   Tam Metin
M.Büşra Engin Öztürk
57- Uluslararası Örgütlerin Çok Uluslu Şirketler Lehindeki Düzenleme Ve Çalışmaları
  Özet   Tam Metin
Ömer Erdem Koçak, Sezer Cihan Günaydın, Aydın Sosyal, Hazel Agun, Serkan Erabak, Hasan Karabakkal
58- Bağlanmak İstiyor İsen, Bağlantıyı Kes!
  Özet   Tam Metin
Osman YILDIRIM, Buket BESEN, Birsen KONUK
59- Örgütsel Bağlılık Ölçeği, Vesting Öncesi ve Sonrası Analizi
  Özet   Tam Metin
Osman Yıldırım, Birsen Konuk
60- Dijital Yetkinlik ve Boyutları Üzerine Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Meltem Yavuz, Gültekin Altuntaş, Rıfat Kamaşak
61- Girişimcilik Niyeti ile Özyeterlilik İnancı Arasındaki İlişkide Algılanan Stres ve Tükenmişlik Düzeyinin Rolü
  Özet   Tam Metin
Halim Kazan, Elif Haykır Hobikoğlu, Ezgi Çevik
62- Tarım İşletmeleri Ekonomisinde Küresel Düzeyde Rekabet Gücü Çerçevesinde Üretici Tüketici Dengesi Sağlamada Lisanslı Depolama Sisteminin Rolü
  Özet   Tam Metin
Mithat Zeki DİNÇER, Umut AKDUĞAN
63- Türkiye’de Ham Petrol Fiyatları - Cari Açık İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma
  Özet   Tam Metin
Mehmet Altınöz, Serdar Çöp
64- Uluslararası Otel İşletmelerinde Yetenek Yönetiminin Örgütsel Güven Üzerine Etkisinde Örgütsel Desteğin Rolü: Bir Alan Araştırması
  Özet   Tam Metin
Fuat Oktay
65- Kurumsal Bağlılık ve Güvenin İş Değiştirmeye Etkisinin İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Eurasian Business & Economics Journal DOWNLOAD
CONTENT