TR
SýK SORULAN SORULAR

1. Derginiz hakemli ve uluslararasý nitelikte bir dergi midir?

Dergimiz uluslararasý nitelikte olup, hakemli bir dergidir. Uluslararasý birçok alan indeksi tarafýndan taranmaktadýr.


2. Derginiz ücretli bir dergimidir?

Dergimiz ücretli bir dergi deðildir. Sisteme üye olan herkes dergimize yayýnýný gönderebilir. Ayrýca dergimiz ONLÝNE bir dergi olup kabul edilip sistemde yayýnlanan makalelerin PDF hali kullanýcý ve yazarlar tarafýndan masa üstüne indirilebilmektedir.


3. Derginize üye olmadan sayýlarý ya da ilgili talep edilen makalelere eriþim iznimiz var mý?

Üye olmadan dergimizin bütün sayýlarýný pdf formatýnda indirebilirsiniz.


4. Derginizin yayýn aralýðý nedir?

Dergimiz yýlda 4 sayý þeklinde çýkmaktadýr. Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarýnda sisteme tam metinlerin yer aldýðý sayýlar yüklenmektedir.


5. Derginizde yayýnlanan makaleler hakkýnda yazarlara bilgi verilmekte midir?

Dergimiz web tabanlý olup, yazarlar yayýnlarý ile ilgili her türlü bilgiyi sistemden üyelik panelinden takip edebilmektedir. Ayrýca süreyle ve iþleyiþle ilgili olarak ortaya çýkan bilgiler ve durumlar yazarlara bildirilmektedir.


6. Bir yayýn kaç hakem tarafýndan incelenmektedir?

Dergimize gelen çalýþmalar öncelikli olarak alan editörleri tarafýndan incelenip, uygun bulunanlar hakemlere alan editörleri tarafýndan gönderilmektedir. Alan editörleri uygun gördükleri iki disiplin hakemine çalýþmayý gönderip hakem deðerlendirme sürecini baþlatýr. Süreç hakemlerin incelemesine göre en fazla iki ay sürer. Bu süre içerisinde dönüþ alýnamayan çalýþmalar üçüncü bir hakeme yönlendirilir. Bu süreç de de bir sonuç alýnamaz ise ilgili alan hakemi ve editörler kurulu çalýþmayý kendi arasýnda deðerlendirip sonuca baðlar.


7. Gelen çalýþmalara dair “yazar ve yazarlara” ait bilgiler gizli mi tutulmaktadýr?

Dergimizde ve hakemli bilimsel yayýn yapan dergilerde yazar bilgileri sadece baþ editör ve baþ editör yardýmcýlarý tarafýndan bilinmektedir. Bu bilgiler tamamen gizli tutulmaktadýr. Hiçbir hakem ve diðer kurul üyeleri bu bilgilere eriþim saðlayamaz.


8. Derginizin herhangi bir sayýsýnda belirli bir yayýn yapma oraný veya sayýsý var mýdýr?

Dergimizde belirli bir makale sayýsý söz konusu deðildir. Hakem onayýný ve sürecini tamamlayan yayýn kurulu tarafýndan yayýnlanmasý uygun görülen çalýþmalar hiç bekletilmeksizin yayýna alýnmakta ve son aþama olan mizanpaj çalýþmasýna gönderilmektedir.


9. Ayný yazar ya da yazarlar ayný sayýda birden fazla yayýn yayýmlayabilmekte midir?

Etik açýsýndan böyle bir durum söz konusu deðildir. Fakat yayýn kurulu ve editörler kurulunun özel onayý ile ayný yazara ait birkaç makale belirli sayýlarda ya da ayný sayýda yayýmlanmak üzere iþleme alýnabilmektedir. Bu durum sadece özel durumlar ve inisiyatif gerektiren durumlarda geçerlidir.


10. Derginizin yayýn kabul ettiði bütün alanlarda ya da disiplinlerde yeterli hakem bulunmakta mýdýr?

Dergimize bilimsel nitelik ve kavramlara saygý duyan gönüllü olarak çalýþan, hiçbir maddi beklenti içinde olmayan deðerli bilim adamlarý gelen çalýþmalarý etkin bir incelemeden ve bilimsel niteliklerini onaylamak koþulu ile deðerlendirmektedir. Bu nedenle dergimizde yayýn kabul edilen disiplinlere dair birden fazla akademik kariyer sahibi, bilgisi ve tecrübesiyle destek saðlayan hakem kurulumuz bulunmaktadýr.


11. Bilim ve danýþma kurulunuzun görevi nedir?

Bilim ve danýþma kurulu bazý çalýþmalarda hakemlerin uzlaþamadýðý durumlarda baþ editör ve baþ editör yardýmcýlarýný ilgili bilim dallarýnda hizmet veren ve bilgisi ile bu oluþan olumsuzluklarý ortadan kaldýrýp baðýmsýz karar veren kiþilerden oluþmaktadýr. Bilim kurulu üyeleri oluþan bu sorunlarýn çözümünde aktif görev almaktadýr. Bilim ve danýþma kurulunun verdiði kararlar hiçbir yorum ve deðerlendirme yapmaksýzýn kabul edilmektedir. Verilen kararlar aynen uygulanmaktadýr. Deðiþiklik yapýlmaz ve deðiþtirilemez.


12. Olumsuz bir durumda yazar bilim ve danýþma kuruluna çalýþmasýnýn gönderilmesini isteyebilir mi?

Böyle bir durum söz konusu olmaz olamaz. Bilim danýþma kurulunun iþlevselliði ancak baþ editörün onayý ile gerçekleþtirilir.


13. Yazar derginize gönderdiði bir çalýþmasýný ayný anda baþka bir dergiye gönderir ise ve o dergide de yayýný kabul edilip yayýmlanmak isterse iþlemler nasýl gerçekleþtirilir?

Bu gibi durumlarda yayýn kurulu karar vermektedir. Genellikle yayýn kurulu bu tip davranýþlarý etik bulmadýðýndan ilgili çalýþma yayýnlanmýþ olsa bile tekzip yayýmlanmak ve ilgili kurumlara bilgi verilmek koþulu ile tüm hukuki haklar saklý tutulmak üzere yayýn sistemden kaldýrýlýr. Fakat bu gibi durumlarýn oluþmamasý için yayýn kabul þartlarýnýn yazarlar tarafýndan okunarak ilgili çalýþmalarýn gönderilmesi daha uygun olacaktýr.


14. Derginizin de birden fazla dilde yayýn kabul edilmekte midir?

Dergimizin dili Türkçe, Ýngilizce ve Türk Lehçeleridir. Fakat farklý dillerde hazýrlanan çalýþmalar da Türkçe ve Ýngilizce baþlýklarý, Türkçe ve Ýngilizce abstract / özet içermesi ve ilgili dille ilgili dil editörümüzün olmasý durumunda kabul edilmektedir. 


15. Yazar kendisine ait çalýþmanýn hangi hakemler tarafýndan deðerlendirildiðine dair bilgi edinmek isteyebilir mi?

Böyle bir þey söz konusu olamaz. Hiçbir çalýþmanýn deðerlendirilmesine iliþkin hakem bilgisi istenemez, istense bile verilmez.


16. Yazar yaptýðý çalýþmasýnýn bazý hakemler tarafýndan deðerlendirilmesini istememe hakkýna sahip midir?

Böyle bir durum söz konusu ise deðerlendirilmesi gereken çalýþmanýn disiplin çerçevesinde yer alan hakemler dergimiz bünyesinde ise bütün bilgiler saklý tutulmak üzere yazarýn çalýþmasýnýn deðerlendirilmesini istemediði hakem bilgileri baþ editöre gerekli açýklamalar ve nedenler belirtilmek koþulu ile e-mail vasýtasýyla bir üst yazýyla bildirilir. Bu durum baþ editör tarafýndan uygun görülür ise iþleme alýnýr. Aksi durumda baþ editör bu durumu uygun bulmaz ise normal iþlemler ve standart çalýþma þekli devam eder.


17. Yazar çalýþmanýn deðerlendirilmesi için hakem tayin edilmesine katký saðlayabilir mi?

Böyle bir þey söz konusu deðildir. Bu tip durumlar ancak baþ editör ve baþ editör yardýmcýlarýnca yapýlýr. Yazar bu konulara müdahale edemez.


18. Yazar yayýný için devir ya da yayýn devir sözleþmesi imzalamak zorunda mýdýr?

Bu durum dergimizin ana sayfasýnda yayýn kabul þartlarýnda belirtilmiþtir. Dergimize yüklenen her yayýn tüm haklarý ile birlikte dergimize devredilmiþ kabul edilmektedir. Yazardan yayýnýna iliþkin bir belge imzalamasý istenmez. Fakat bu durum bazý durumlarda baþ editör, baþ editör yardýmcýlarý ya da ilgili yönetim üyeleri tarafýndan talep edilmesi durumunda yazar bu belgeyi imzalayarak resmi yolla baþ editörlüðe göndermek zorundadýr. Aksi durumda çalýþmasý yayýmlanamaz yayýnlanmasý yazar tarafýndan istenemez.


19. Yazar yayýnýný istediði anda dergiden çekme hakkýna sahip midir?

Hakem süreci baþlamýþ bir çalýþmanýn dergimizden çekilmesi söz konusu olamaz. Ancak bu durum intihal ve bilimsel niteliklere uygunsuzluðu söz konusu olduðunda yazarýn üst yazý ile durumu açýklayýcý olarak baþ editöre bildirmesi durumunda iþleme alýnýr. Yine bu durum dergi yönetimi tarafýndan tek yönlü olarak iþletilir.

ÇERK