TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl: 2016  Sayı: VOL1S1
Ayhan Uçak
1- THE ORIGINS OF MODERN GROWTH THEORIES
  Özet   Tam Metin
Harun YILDIZ
2- Kültürel Zekâ, Girişimcilik Eğilimi ve İnovatif Davranışlar Arasındaki İlişki
  Özet   Tam Metin
Aşkım Nurdan Tümbek Tekeoğlu
3- Sinemada Kişisel Marka Oluşturmak
  Özet   Tam Metin
Hilal SARI ÖZGÜN, Emel SARITAŞ
4- Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: “Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”
  Özet   Tam Metin
Tayfun Yıldız, Zafer Aykanat
5- Yönetim ve Organizasyon Alanındaki Liderlik Çalışmalarının Gelişiminin Bibliyometrik Analiz Yöntemiyle İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Işık ÇİÇEK, Emine HACIKURA
6- İnsan Kaynakları Fonksiyonları için Bir Değerlendirme Öncülü: Kurumsallaşma
  Özet   Tam Metin
Mazlum ÇELİK, Ümit KÖRCÜK YAPICI
7- Demografik Özelliklerin Kültürel Zekâ Üzerine Etkisi: Çok Kültürlü Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Mustafa Yurttadur, Ahmet Meriç, Arife Aygül Özüpek, Barış Alnıaçık Erol
8- Havayolu Sadakat Programlarının Yolcular Üzerinde Güven, Sadakat Ve İlişkiyi Sürdürme Etkisinin İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Z. MEHMET FIRAT, DERMAN KÜÇÜKALTAN, SERPİL CULA
9- Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılılığın Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkileri: Banka Çalışanlari Üzerinde Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Murat ATİK, Yaşar KÖSE, Bülent YILMAZ, Kemal KÖKSAL
10- Finansal Performans Üzerinde Finansal Etiğin Etkileri: Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi Üzerinde Bir Uygulama
  Özet   Tam Metin
Ebru SÖNMEZ KARAPINAR
11- Örgüt Kültürünün Pazarlama Yeniliğine Etkisinde Çalışan Yaratıcılığının Aracılık Rolü: Bankacılık Sektörü Üzerine Araştırma
  Özet   Tam Metin
Ayhan Uçak
12- THE GLOBAL STRUGGLE OF FINANCIALISED CAPITALISM
  Özet   Tam Metin
Seçil BAL TAŞTAN
13- Otantiklik, İlişkisel Benlik Kurgusu ve Psikolojik Sağlamlığın Psikolojik Uyumsuzluk ile İlişkilerinin İncelenmesi: Kültürel Psikoloji ve Pozitif Psikoloji Bağlamında Bir Değerlendirme
  Özet   Tam Metin
Gülhan KALMUK, A.Zafer ACAR
14- PAZAR VE KALİTE ORYANTASYONU İLE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL ÖĞRENME YETENEĞİNİN ARA DEĞİŞKEN ROLÜ
  Özet   Tam Metin
Sibel FETTAHOĞLU, Metin KARGACI
15- BİLGİ MANİPÜLASYONU YAPILAN FİNANSAL TABLOLARIN KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ: BORSA İSTANBUL’DA BİR UYGULAMA
  Özet   Tam Metin
Güler Dinçel Yanık, Nurcan Günce
16- Muhasebe Meslek Mensuplarında İşe Yabancılaşma ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Özet   Tam Metin
Deniz Dirik, Lale Oral Ataç, Hilmiye Türesin Tetik
17- Liderin Kullandığı Güç Kaynakları, Bağlamsal Performans ve Bölgecilik İlişkisi: Beyaz Yakalılar Üzerine Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Celal Alpay Havle, Caglar Ucler
18- KTY: Kanıt Temelli Yalın Uygulama İçin Yapısallaştırılmış Bir Yaklaşım
  Özet   Tam Metin
Himmet KARADAL, Muhammet SAYGIN
19- İnovasyon Yetenekleri İle Girişimci Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Ampirik Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Ercan TURGUT, Memduh BEGENİRBAŞ
20- Akademik Personel İstihdamında Sosyal Sermayenin Rolü: Türkiye’deki Üniversitelerin İşletme Bölümleri Üzerine Bir İnceleme
  Özet   Tam Metin
Harun GUMUS, Vedat BAL
21- İnovasyon Ekosisteminde Üniversitelerin Rolü ve Akademik İnovasyon
  Özet   Tam Metin
Işık Akın, Müjgan Baş Manga, Önder Özcan
22- Finansal Kriz Öncesi Ve Finansal Kriz Boyunca Avrupadaki Büyük Bankaların Kredi Risk Yönetimleri Ve Performansları
  Özet   Tam Metin
Ayhan Uçak
23- KRİZ BİTTİ Mİ?
  Özet   Tam Metin
Cihan ÇİFLİKLİ KAYA, Murat YALÇINTAŞ
24- AKADEMİSYENLERİ SANAYİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYA MOTİVE EDEN UNSURLAR - NİTEL BİR ÇALIŞMA
  Özet   Tam Metin
Meral Elçi, Melisa Erdilek Karabay, M.Şebnem Ensari, Ayşe Bilgen
25- Örgütsel Adalet Algısının ve Lidere Güvenin Örgütsel Sessizlik Davranışı Üzerindeki Etkisi: İstanbul İli Emniyet Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama
  Özet   Tam Metin
Oya İnci BOLAT, Taner ATILMIŞ
26- LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİ VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE KONTROL ODAĞININ DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
  Özet   Tam Metin
Aziz MUSLU
27- Günümüz Lojistik İşletmelerinde Örgüt İçi İletişimin Artan Önemi
  Özet   Tam Metin
Nilay ŞAHİN, Mahir NAKİP
28- Türkiye’de Kamu Kurumu Çalışanlarının Tüketim Alanında Etnomerkezci Tutumları
  Özet   Tam Metin
Hülya Gündüz Çekmecelioğlu, Gönül Kaya Özbağ
29- Kurumsal İtibarın Oluşturulmasında Güçlendirme İkliminin Rolü: İmalat Sektöründe Bir Araştırma
  Özet   Tam Metin
Emine Demir, Harun Yeniçeri, Abdullah Marufoğlu
30- İşletmelerin Etüt, Plan–Proje, Danışmanlık Denetim Ve Benzeri Hizmetlerde Uygulanan Kdv Tevkifatı Ve Yaşanan Sorunlar
  Özet   Tam Metin

Sonraki> 
İÇERİK