TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 7  Alan: Finans

Emre İ. GÖKTÜRK, H. Serdar YALÇINKAYA
KAZAKİSTAN’IN HAYVANSAL GIDA ÜRETİMİNDEKİ RİSKLER VE RİSK YÖNETİMİ
 
Bu çalışmanın amacı; Kazakistan’da hayvancılık yapan çiftçilerin maruz kaldıkları riskleri tespit etmek ve belirlenen risklere bağlı olarak risk yönetimi konusunda stratejiler geliştirmektir. Araştırmaların verileri anket yöntemi ile elde edilmiş olup, Kazakistan’ın hayvancılık konusunda en yoğun faaliyetlerin gösterildiği Almatı, Güney Kazakistan ve Jambul eyaletleri araştırma evreni olarak seçilmiştir. Yapılan anket çalışmasında Alpha güvenlik katsayısı 0,755 olarak tespit edilmiş ve güvenilir olarak kabul edilmiştir. Elde edilen sonuçlar üzerinde frekans analizleri gerçekleştirilmiş ve sonuçları tablolar halinde sunulmuştur. Frekans analizi doğrultusunda; Belirlenen bölgelerin iklim olarak hayvancılığa uygun olduğu, ancak kaba yemin yetersiz kaldığı anlaşılmıştır. Hayvancılık yapan çiftçilerin en çok yem fiyatlarının volatilitesine bağlı fiyat, vadeli satışların tahsilat sorununa bağlı çalışma sermayesi ve çobanlardan kaynaklanan üretim risklerine maruz kaldıkları anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kazakistan, Gıda Arz Güvenliği, Hayvansal Gıda, Üretim, Risk Yönetimi


ANIMAL FOOD PRODUCTION RISKS of KAZAKHSTAN and RISK MANAGEMENT
 
The aim of this study is to determine the risks to which livestock farmers are exposed in Kazakhstan and to develop strategies on risk management depending on those determined risks. Data of the research was acquired via survey management and Almatı, South Kazakhstan and Jambul states where Kazakhstan shows intense activities about animal husbandry were selected as the research population. Alpha reliability coefficient in the survey conducted was determined to be 0,755 and considered reliable. Frequency analyses were carried out on the results gained and its results were presented in tables. In line with the frequency analysis; it was concluded that determined regions were suitable for animal husbandry in terms of climate however, coarse fodder were seen insufficient. Livestock farmers were mostly seen to have exposed to production risks stemming from shepherds and working capital depending on cash proceeds in instalment sales, and price depending on volatile of feed prices.

Keywords: Kazakhstan, Security of Food Supply, Animal Food, Manufacturing, Risk Management


Detay

İÇERİK