TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 6  Alan: Ekonometri

Kutluk Kağan SÜMER
Askeri Harcamalar ve Büyüme Arasındaki İlişki: G-20 Ülkeleri İçin Bir Panel Veri Analizi
 
Askeri harcamalar ve ekonomik büyüme ilişkisi son yıllarda sıklıkla araştırılan bir konu olmakla birlikte ülkelerin askeri harcama düzeylerini genellikle rakip ve müttefik ülkelere göre ya da üyesi oldukları askeri ve siyasi uluslararası kuruluşlara göre belirledikleri olgusu göz ardı edilmektedir. Bu çalışmada, 19 G-20 ülkesi için askeri harcamalar ve ekonomik büyüme ilişkisi Panel veri yöntemleri ile incelenmiştir. Bu çalışmada, panel veri modelleri iki grupta uygulanmıştır. İlk panel grubu askeri ürünler ihracatçısı G-20 ülkelerini kapsamaktadır. İkinci gurupta askeri ürünler ithalatçısı G-20 ülkeleri bulunmaktadır. Çalışma sonucunda ABD için geri besleme hipotezinin; G-20 Ülkeleri ve Türkiye için ise büyüme hipotezinin desteklendiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Askeri Harcamalar, Ekonomik Büyüme, Panel Veri, Nedensellik


The Relationship between Military Expenditures and Economic Growth: Panel Data Analysis for G-20 Countries
 
As though it is a frequently researched topic that the relationship between military expenditures and economic growth, it is ignored that the level of military expenditures of countries based on their rival and allied countries or international organizations which they are members. Accordingly, in study, the relationship between military expenditures and economic growth is examined with the panel data analysis for 19 G-20countries. In this study two groups of Panel data models are applied. First panel group is military exporter. Second is military importer. The results of study support that feedback hypothesis exists for the U.S., growth hypothesis is valid for G-20 Countries and Turkey.

Keywords: Military Expenditures, Economic Growth; Panel Data, Causality


Detay

İÇERİK