TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 6  Alan: Ekonometri

Ferda Yerdelen Tatoğlu
İKTİSADİ BÜYÜME VE YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN PANEL EŞANLI DENKLEMLER SİSTEMİ YARDIMIYLA İNCELENMESİ
 
Yabancı sermaye yatırımları ile iktisadi büyüme arasındaki karşılıklı ilişki hem teorik hem uygulamalı çalışmalarda sıklıkla incelenen bir konudur. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre çeşitlilik gösteren ilişki, bu çalışmada OECD ülkeleri için hem zaman serisi hem de panel boyutta ele alınmıştır. Kurulan zaman serisi ve panel eşanlı denklemler sistemi tahmin edilerek, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ile iktisadi büyüme arasındaki karşılıklı ilişki ortaya konulmuştur. Sonuçlara göre, her bir ülke için doğrudan yabancı sermaye yatırımları-iktisadi büyüme arasındaki ilişki farklılık arz etse de, OECD ülkelerinde bütün olarak söz konusu değişkenler arasında pozitif yönlü karşılıklı bir ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İktisadi büyüme, yabancı sermaye yatırımları, panel veri, panel eşanlı denklem sistemi, iki aşamalı en küçük kareler


INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND FOREIGN DIRECT INVESTMENT WITH PANEL SIMULTANEOUS EQUATION SYSTEM
 
Mutual relationship between foreign investment and economic growth is an issue that is often examined in both theoretical and practical work. Relationship varied according to the countries’ level of development is discussed with time series and panel data for OECD countries in the study. Correlation between foreign direct investment and economic growth is estimated with time series and panel simultaneous equations systems. The results vary, although the relationship between foreign direct investment-economic growths for each country, such as all the OECD countries there is positive correlation exists between variables.

Keywords: Economic growth, foreign direct investment, panel data, panel simultaneous equation system, two stage least square


Detay

İÇERİK