TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 6  Alan: Pazarlama

Aiman Bayassova, Prof. Dr. Halim Kazan
Nöropazarlama: Yeni Tüketici Kavramsal Davranış Modeli
 
Bu çalışmada, pazarlama dünyasında henüz yaygın olarak kullanılmayan, tamamen yeni ve karmaşık disiplin “Nöropazarlama” ele alınmaktadır. Geleneksel pazarlama, genel psikoloji ve nöroloji alanlarının entegrasyonu sonucunda meydana gelen “Nöropazarlama” ile ilgili konular modern toplumunun karşılaştığı en karmaşık ve tartışmalı sorunları arasında yer almaktadır. XXI. yüzyılın tüketicisinin davranışlarını “Nöropazarlama” konusu açısından araştırmak ve “Nöropazarlama” bilim alanının bulgularından yararlanarak tüketici davranışının yeni kavramsal modelini oluşturmaya çalışmak araştırma konusunun önemini ifade etmektedir. Çalışmanın temel amacı ise, işletmelerin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere olan talebin belirlenmesinde nöropazarlama bulgularını kullanarak tüketicilerin tercih ve davranışlarını belirlemek; nöropazarlama ile tüketici davranışları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma amaçları doğrultusunda kurulan hipotezlerin test edilmesi için istenilen bilgilerin toplanmasında anket yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında yürütülen araştırma neticesinde, tüketici davranışı üzerinde etkili olan nöropazarlama faktörlerini içeren ve “NöroModel” olarak adlandırılan çoklu değişkenli tüketici davranış modeli oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Nöropazarlama, Nörobilim, tüketici davranışı, tüketici davranış modeli, tüketici tepkileri.


Neuromarketing: A New Conceptual Model of Consumer Behavior
 
In this research will be discussed a completely new and complex discipline "Neuromarketing", which not yet in widespread used in the marketing world. Due to the integration of the traditional marketing, general psychology and neurology been released new research field as a "neuromarketing", that related issues are among the most complex and controversial issues facing the modern society. The importance of the research is investigation of consumer behavior in the 21st century, also attempting to create a new conceptual model of consumer behavior using the results of neuromarketing research. The main aim of the research is to use the results of neuromarketing studies to determine consumer preferences and behavior; to reveal the relationship between consumer behavior and neuromarketing. This study applied quantitative methods of data collection therefore questionnaires have been distributed to collect the data. As a result of research was created the multivariate model, which called the "nöromodel", that include neuromarketing factors affecting consumer behavior.

Keywords: Neuromarketing, Neuroscience, consumer behavior, model of consumer behavior, buyer's decision


Detay

İÇERİK