TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2016  Sayı: 4  Alan: İşletme

Cumhur ŞAHİN, Hüseyin ALTAY
Türkiye'nin Kredi Temerrüt Takas (CDS) Puanları İle İşsizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
 
Bu çalışmada, Türkiye’nin kredi temerrüt takası puanlarıyla işsizlik rakamları arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu inceleme kapsamında çalışmanın amacı Türkiye’nin kredi temerrüt takası puanlarının işsizlik rakamlarındaki değişimleri açıklayan öncü bir gösterge olup olmadığını ortaya koyabilmektir. 2005M01 – 2015M07 döneminin ele alındığı çalışma dört aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. Ilk aşamada serilerin durağanlıkları Carrion-i-Silvestre (2009) çoklu yapısal kırılmalı birim kök yöntemiyle test edilmiştir. Ikinci aşamada değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme yöntemiyle test edilmiştir. Eşbütünleşme ilişkisine sahip oldukları belirlenen değişkenler için çalışmanın üçüncü aşamasında Dinamik en küçük kareler yöntemiyle uzun dönem Eşbütünleşme katsayıları tahminlenmiştir. Analizin son aşamasında ise hata düzeltme modeliyle değişkenler arasındaki kısa dönemli ilişki analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara gore de Türkiye’nin kredi temerrüt takası puanlarının Türkiye’deki işsizlik rakamlarındaki değişimleri açıklayan bir öncü gösterge olarak ele alınabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Kredi Temerrüt Takası, Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme, Kredi Riski, Kredi Derecelendirme


Examination of the Relationship between Turkey’s Credit Default Swap (CDS) Points and Unemployment
 
In this study, the relationship between Turkey's credit default swap points and the unemployment figures were examined. Within the scope of this investigation, the iam of the study is to reveal whether Turkey's credit default swap points is a leading indicator describing the changes in the unemployment figures. The study discussing 2005M01 - 2015 M 07 periods was conducted in four stages. In the first stage, the stability of the series was tested by Carrion-i-Silvestre (2009) multiple structural break unit root method. In the second stage, the cointegration relationship between variables were tested by Maki (2012) multiple structural break cointegration method. For the variables defined to have cointegration correlation, long-term cointegration coefficients were estimated by dynamic least squares method in the third stage of the study. In the last stage of the analysis, short-term correlation analysis was performed between variables by error correctionmodel. According to the findings, it was concluded that Turkey's credit default swap points could be taken as a leading indicator describing the changes in unemployment figures in Turkey.

Keywords: Unemployment, Credit Default Swap, Multiple Structural Breaks Cointegration, Credit Risk, Credit Rating


Detay

İÇERİK