TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2015  Sayı: 3  Alan: İşletme

Mustafa Emre Civelek, Nagehan Uca, Murat Çemberci
eUCP VE ELEKTRONİK TİCARET YATIRIMLARI: ELEKTRONİK İMZA VE KAĞITSIZ DIŞ TİCARET
 
Elektronik belgeler konusunda son yıllarda yaşanan gelişmeler tüm iş süreçlerinde kağıt kullanımının bir süre sonra tamamen ortadan kalkacağına dair işaretler vermektedir. Bilgi sistemlerindeki gelişmelerin bir getirisi olarak elektronik belge kullanımı yaygınlaşmış ve hatta bazı uygulamalarda zorunlu hale gelmiştir. Elektronik belgelerin faydasının en çok görüleceği alanlardan biri olmasına rağmen, dış ticarette elektronik belge kullanımı yeteri kadar yaygınlaşmamıştır. Kağıda dayalı süreçlerin halen devam etmesi bu alanda radikal ve kapsamlı bir değişim ihtiyacının bulunduğunu göstermektedir. eUCP’nin yayınlandıktan sonra uzun zaman geçmesine rağmen beklenen etkiyi yaratmamış olması, akreditifli ödeme yöntemini ikame edecek yeni ödeme yöntemlerinin devreye girmesi gerekliliği göstermiştir. Bu makalede son gelişmeler çerçevesinde genel bir değerlendirme yapılarak elektronik belgelerin dış ticaret alanındaki muhtemel etkileri üzerinden durulmuş ve tek belgeye dayalı yeni bir ödeme yöntemi önerisinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: eUCP, e-Ticaret, e-Belge, e-İmza, Dijital İmza, Akreditif, Elektronik Konşimento


eUCP AND ELECTRONIC COMMERCE INVESTMENTS: e-SIGNATURE AND PAPERLESS FOREIGN TRADE
 
The developments in electronic documents that are seen in recent years suggest that use of paper will be completely abandoned in all business processes after some time. As an advantage of the developments in information systems, the use of electronic documents has become widespread and even compulsory in some applications. Although it is one of the areas where the benefits of electronic documents will be seen, the use of electronic documents in foreign trade has not become so popular. As the paper-based processes still prevail, it seems that there is a need for a radical and comprehensive change in this area. Although a long time has passed after the publication of eUCP, it has not produced the expected effect, which indicates the necessity of introducing new payment methods to replace letters of credit. In this article, a general evaluation was made within the framework of the latest developments and the possible effects of electronic documents on foreign trade were discussed with a proposal of a new payment method based on a single document.

Keywords: eUCP, e-Commerce, e-Document, e-Signature, Digital Signature, Letter of Credit, Electronic Bill of Lading, e-B/L


Detay

İÇERİK