TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: İşletme

Nagehan Uca, Mustafa Emre Civelek, Murat Çemberci
LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ BİLEŞENLERİNİN GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA ÜZERİNE ETKİSİ: KAVRAMSAL MODEL ÖNERİSİ
 
Ulusal ve uluslararası ticaret, lojistik sektörünün en önemli bileşenlerindendir. Lojistik, üretim ve tüketim noktaları arasındaki ürün, hizmet ve bilgi akışının, planlanması, uygulaması ve kontrol edilmesi süreci ile ilgilenmektedir. Ülkenin gelişmişlik ve kalkınmışlık düzeyini anlamamızdaki en önemli göstergeler ekonomik göstergelerdir. Dünya genelinde sektördeki gelişmeler üretim ve tüketim faaliyetlerine önemli katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda, lojistik sektörünün sosyal ve ekonomik kalkınmada kritik bir rolü bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Gayri Safi Milli Hasıla ile Lojistik Performans Endeksi arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve lojistik performans göstergelerinin ülkelerin gayri safi milli hasılası üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Literatürde bu konuda yapılmış fazla çalışma bulunmamaktadır. Yapılan analizler neticesinde Lojistik Performans Endeksinin alt boyutları olan “gümrüklerin ve gümrükleme süreçlerinin verimliliği” ve “ticaret ve taşımacılıkla ilgili altyapı kalitesi” ile gayri safi milli hasıla arasında bir ilişkinin varlığı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, LPE, GSMH


THE EFFECT OF THE COMPONENTS OF LOGISTICS PERFORMANCE INDEX ON GROSS DOMESTIC PRODUCT: CONCEPTUAL MODEL PROPOSAL
 
Domestic and foreign trade are the most important components of the logistics sector. Logistics is related with planning, application and control of flowing of product, service and information between production and consumption areas. The most important indicators to represent the level of development of a country are economic indicators. Developments in the logistics sector contribute production and consumption activities around the World. In this context, logistics sector has an important role in social and economic development. The aim of this study is to designate the relation between gross domestic product (GDP) and logistics performance index (LPI) and differentiate the effects of the components of the LPI on GDP. As a result of the analysis conducted, the effects of Customs and Infrastructure dimensions of LPI on GDP are statistically meaningful.

Keywords: F19


Detay

İÇERİK