TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2015  Sayı: 1  Alan: İktisat

Ahmet DENİZ, Ferhat DALBOY
İSTİHDAM VE İŞSİZLİK SORUNUNUN SOSYO-EKONOMİK BAĞLAMINDA KARS İLİNDE ÇALIŞAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
 
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki işsizlik ve istihdam durumuna genel bir bakış açısı oluşturarak Kars ilinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışma koşullarının ne kadar memnuniyet verici olduğunun araştırılmasıdır. Bu sebeple Kafkas Üniversitesi’nde öğrenim görüp çalışan öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır. Sunulan ankette ayrıca üniversite ve şehir memnuniyeti de ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda edinilen verilerle var olan sorunlar belirlenerek çalışma yaşamını memnuniyet verici bir hale getirmek ve üniversite hayatı boyunca Kars ilinde ikamet edenlerin mezuniyet sonrası güzel duygularla anımsayacağı bir şehir yaratmak için çözüm önerileri üretmek hedeflenmiştir. Bu çalışma, Türkiye’de istihdam ve işsizliğin genel görünümü hakkında bilgi vermekte olup gelecekte işgücü piyasasında yer alacak öğrencilerin Kars ilindeki deneyimlerini göz önünde bulundurarak gelişmiş kentler seviyesine erişmek için çalışma koşullarında ne gibi düzenlemelerin yapılabileceği hususunda çözüm yolları üretebilmek amacı ile hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: İstihdam, İşsizlik, İşgücü Piyasası, İşgücü Piyasası, Kars


AN ANALYSE ON UNIVERSITY STUDENST WHO WORKS IN KARS CITY THE PROBLEM OF EMPLOYMENT UNEMPLOYMENT IN THE TERMS OF SOCIO-ECONOMIC DIMENSIONS
 
The purpose of this research, creating an overall perspective on unemployment and employment situation in Turkey is investigating how gratifying working conditions in workplaces operating in theprovince of Kars. Therefore, the application is made to the Kafkas University poll workers had education students. The poll also satisfaction in the university and the city has tried to be measured. The results make the existing problems with the data obtained by determining a satisfying working life and university life during post-graduate residing in the province of Kars will remember with good feelings aimed to produce solutions to create a city. This study gives information about the general view of employment and unemployment in Turkey. And this study is prepared with the aim to produce some solutions could be made of the regulations as to what the working conditions for access to the advanced city level, considering their experience in Kars students will take place in the future labor market.

Keywords:


Detay

İÇERİK