TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2022  Sayı: 28  Alan: İşletme

Fetullah Evliyaoğlu, Mehmet Arcan Tuzcu
PAYDAŞ İLİŞKİLERİ VE KURUMSAL MÜLKİYET YAPISI: BİST 100 İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 
Kurumsal yönetim ve paydaş ilişkileri konuları Enron ve WorldCom skandalları sonrasında yönetim alanında üzerinde çalışılan önemli konular olmuştur. O tarihten bu güne kadar paydaş ilişkileri teorisi ve kurumsal mülkiyet yapısı üzerinde araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmada, işletmeler ile paydaşları arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Türkiye Sermaye Piyasası Kurumu tarafından ilan edilen 2019 yılı raporları, firma internet siteleri ve kurumsal yönetim uyum raporları işletmeler ile paydaşları arasındaki ilişkide very kaynağı olarak kullanılmıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinin paydaş ilişkileri başlığı altındaki 27 madde incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı, işletme-paydaş ilişkileri ile beş farklı mülkiyet yapısının ilişkilerinin analiz edilmesidir. Analizler sonucunda, baskın mülkiyet yapısı ve kurumsal mülkiyet yapısı ile firma-paydaş ilişkileri arasında korelasyon bulunmuş olmakla birlikte düşük dereceli bir ilişki söz konusudur. Aynı zamanda bu çalışmada doğrusal regresyon analizi ile mulkiyet yapısının paydaş ilişkileri üzerine etkisi de analiz edilmiştir. Ancak anlamlı bir etki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal yönetim, paydaşlar, mülkiyet yapısı, vekalet teorisi, paydaş ilişkileri


CORPORATE OWNERSHIP STRUCTURE AND STAKEHOLDER RELATIONSHIP: EVIDENCE FROM BIST 100 COMPANIES
 
Corporate governance and stakeholder relationship are one of the most popular topics in management studies after the Enron and WorldCom incidents. Since then, there have been researches focusing on the stakeholder theory and corporate ownership structure. In this research, the relationship between the firm and its stakeholders analyzed. Capital Market Board of Turkey (CMB) publicly announced reports for 2019, the companies web sites and corporate governance principle compliance reports are considered as the data source to show the stakeholder relations with the firm. A total number of 27 items under the stakeholder relation section are reviewed. As the aim of this study is to analyze the association between firm-stakeholder relations and ownership structures, five different corporate ownerships are defined. In this study, distinctively, different type of classification on ownership structure are evaluated together with all possible stakeholders in Turkey. The results show that although the total points of stakeholder-firm relations are correlated with the dominant ownership and institutional ownership structure types, the coefficients remain comparatively low. In addition, the findings do not demonstrate a significant effect of the ownership structure on stakeholders’ relations.

Keywords: Corporate Governance, Stakeholder, Ownership Structure, Agency Theory


Detay

İÇERİK