TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2022  Sayı: 28  Alan: İktisat Tarihi

Murat ÇEVEN
21. YÜZYILDA TÜRKİYE – BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ TİCARETİN GENEL ÇERÇEVESİ VE SERBEST TİCARET ANLAŞMASI
 
Türkiye, konumu itibariyle Avrupa ve Asya arasında bulunan bir ticaret köprüsüdür. Her iki kıtada da bütünleşik olarak ticaret yapmaktadır. Artan nüfüsu ile bölgede önemli bir güçtür. Bugün 80 milyondan fazla olan nüfüsunun 2035 yılına kadar 90 milyonun üzerine çıkması beklenmektedir. Türkiye ekonomik olarak gelişen bir ülkedir ve Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) yıllar itibariyle artan bir performans sergilemiştir. Bu da bir dizi mal ve hizmete olan talebin artmasına sebep olmuştur. Bundan dolayıda gelişen ve genişleyen bir pazara sahip olması uluslarası kuruluş ve şirketlerin dikkatini çekmiştir. Ayrıca Türkiye ekonomisi son 25 yılda hızla büyüyerek 2015 yılında yaklaşık 780 milyar ABD Doları tutarında bir GSMH'ye ulaşmıştır. 2000-2001 krizinden sonra iktidara gelen hükümetler iş yanlısı bir duruşla ve 2003 ile 2007 arasında ekonomiyi her yıl yüzde 7'nin üzerinde büyütmüştür. Türkiye uluslararası pazarlarla daha entegreli bir politika izleyip ve dış ticaret ve finans konuları başta olmak üzere birçok yasa ve düzenlemeyi Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu hale getirip ve kamuya erişimi büyük ölçüde genişletmiştir. İlerleyen yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmeler sebebiyle bu artış yavaşlamış ve global olarak yaşanan siyasi ve ekonomik savaşlarla beraber birtakım sorunlar da gün ışığına çıkmaya başlamıştır. Bununla beraber Birleşik Krallıkla olan ticari ve siyasi ilişkileride bu gelişmelere parallel olarak gelişmiştir. Her iki ülke arasında ki dış ticaret hacmi genişlemiş ve kültürel, siyasi, askeri ve ekonomik gelişmeler birbirini tamamlar nitelikte olgunlaşmıştır. Biz de çalışmamızda özellikle yakın geçmiş zamanımıza ışık tutan önemli olaylarla beraber iki ülke arasındaki bu gelişmeleri, özellikle ekonomik açıdan, ele alarak incelemeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Türk dış politikası, Türk-İngiliz ilişkileri, Türkiye, İngiltere , Uluslararası ilişkiler, Uluslararası politika, Serbest Ticaret Anlaşması (STA)


THE CONTENT OF THE TRADE AND THE IMPORTANCE OF THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN TURKEY AND THE UNITED KINGDOM IN THE 21st CENTURY
 
Turkey, due to its location, is a trade bridge between Europe and Asia. It trades on both continents in an integrated manner. It is an important power in the region with its increasing population. Its population, which is more than 80 million today, is expected to increase to over 90 million by 2035. Turkey is an economically developing country and its Gross National Product (GNP) has shown an increasing performance over the years. This has led to an increase in demand for a range of goods and services. Therefore, the fact that it has a developing and expanding market has attracted the attention of international organizations and companies. In addition, the Turkish economy has grown rapidly in the last 25 years, reaching a GNP of approximately 780 billion USD in 2015. Governments that came to power after the 2000-2001 crisis took a pro-business stance and grew the economy by over 7 percent each year between 2003 and 2007. Turkey has followed a more integrated policy with international markets and has harmonized many laws and regulations, especially foreign trade and finance, with European Union standards and greatly expanded access to the public. Due to the economic and political developments experienced in the following years, this increase slowed down and some problems started to come to light with the political and economic wars experienced globally. However, its commercial and political relations with the United Kingdom have developed in parallel with these developments. The volume of foreign trade between the two countries has expanded and cultural, political, military and economic developments have matured in a way that complements each other. In our study, we tried to examine these developments between the two countries, especially from an economic point of view, together with the important events that shed light on our recent past.

Keywords: Turkish foreign policy, Turkish English relations, Turkey, England , International relations, International policy, Free Trade Agreement (FTA)


Detay

İÇERİK