TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 25  Alan: İktisat

Taner DOĞUER, Gözde ÖYMEN
ONLINE MAĞAZA ATMOSFERİNDE SATIN ALMAYI ETKİLEYEN UNSURLAR: ONLİNE KİTAP SATINALMA ÖRNEĞİ
 
Mobil temelli teknolojik gelişmeler tüketicilerin her an her yerden akıllı telefonları aracılığıyla bir iki tuşla alıveriş yapabilmelerini sağlamıştır. Teknolojik gelişmeye paralel artan e-ticaret, perakendecilerin iş yapış tarzını da değiştirmiştir. Bugün perakende fiziki mağaza, çok kanallı mağaza ve online mağaza olmak üzere 3 ana eksen etrafında şekillenmiştir. Birden çok online mağazanın çok kısa süre içerisinde bir kaç tıklama ile inceleme fırsatının bulunması, dijital tüketicinin alışveriş kararlarını hiç olmadığı kadar hızlandırmıştır. Tüketicinin elde ettiği ekonomik fayda ve yaşadığı bu konfor neticesinde, online mağazalar son 5 yılda Türkiye’de yüzde 50 büyüme yakalamıştır. Satınalma karar noktasında tüketici lehine gelişen teknolojik gelişmeler, markaların iş yapış tarzlarını da değiştirmek zorunda bırakmıştır. Bugünün tüketicisi, online mağazada kalıp kalmayacağına, aradığı bilgiye hızlı ve tutarlı bir şekilde ulaşıp ulaşamamasına göre 1-2 saniye içerisinde karar vermektedir. İnternet ve özellikle akıllı telefonlarla birlikte şekillenen e-ticaret pazarı, rekabeti de beraberinde getirmiştir. Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla büyüyen e-ticaret pazarında, markalar tüketicinin karar noktasında kalabilmek ve diğer markalarla rekabet edebilmek için online mağaza atmosferine büyük önem vermeleri gerekmektedir. Bu çalışma, online mağaza atmosferi unsurlarının satın almaya olan etkisini kavramsal açıdan incelemeyi amaçlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Perakende, Dijital Tüketici, Online Mağaza Atmosferi, E-ticaret, Google


A CONCEPTUAL STUDY ON THE FACTORS AFFECTING PURCHASING IN THE ONLINE STORE ATMOSPHERE
 
Mobile-based technological developments have enabled consumers to shop at any time and from anywhere with just a few clicks through their smartphones. E-commerce, which has increased in parallel with technological development, has also changed the way retailers do business. Today, retail is shaped around three main axes: physical store, multi-channel store and online store. Having the opportunity to inspect multiple online stores with a few clicks in a very short time, It has accelerated the shopping decisions of the digital consumer like never before. As a result of the economic benefit and comfort of the consumer, online stores has achieved 50% growth in Turkey last 5 years. Technological developments in favor of the consumer at the purchasing decision point, It has also forced the brands to change their way of doing business. Today's consumer, whether to stay in the online store or not, depending on whether it can reach the information it is looking for quickly and consistently It makes a decision within 1-2 seconds. The e-commerce market shaped by the internet and especially smart phones, It brought competition with it. In the growing e-commerce market with the widespread use of digitalization, brands must attach great importance to customer experience in order to stay at the point of decision of the consumer and to compete with other brands. In this study aimed to conceptually examine the effect of online store atmosphere elements on purchasing.

Keywords: Retail, Digital Consumer, Online Store Atmosphere, E-Commerce, Google


Detay

İÇERİK