TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 25  Alan: Nicel Karar Yöntemleri

Gülgün ERKAN, Halis KALMIŞ
MARKA DEĞERİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BRAND FINANCE TURKEY-100’DE YER ALAN TİCARİ BANKALARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
 
Mali sistemin önemli aktörleri olan ticari bankaların finansal performanslarının marka değerlerine etkilerinin belirlenerek, geleceğe yönelik planlama yapmaları önem taşımaktadır. Bu kapsamda, çalışmanın amacı, Türk Bankacılık Sektörü’nde hizmet veren 8 ticari bankanın finansal performans oranlarının marka değerlerine etkisinin panel regresyon analizi yardımıyla belirlenmesidir. Analiz sonuçlarına göre, marka değerini etkileme dereceleri dikkate alındığında, önem sırasıyla Sermaye Yeterliliği, Likit Aktifler/Toplam Aktifler, Dönem Net Karı veya Zararı/Toplam Aktifler ve son olarak Net Faiz Geliri/Toplam Aktifler oranlarının marka değerini etkilediği belirlenmiştir. Bunun yanında, Toplam Krediler/Toplam Aktifler oranı ise marka değeri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Marka Değeri, Ticari Bankalar, Finansal Performans


INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BRAND VALUE AND FINANCIAL PERFORMANCE: A RESEARCH ON COMMERCIAL BANKS IN BRAND FINANCE TURKEY-100
 
It is important for commercial banks, which are important actors of the financial system, to plan for the future by determining the effects of their financial performance on brand values. In this context, the purpose of the study is to determine the effect of the financial performance ratios of 8 commercial banks serving in the Turkish Banking Sector on their brand values with the help of panel regression analysis. According to the analysis results, considering the degree of influence on the brand value, it has been determined that Capital Adequacy, Liquid Assets/Total Assets, Period Net Profit or Loss/Total Assets and finally Net Interest Income/Total Assets affect the brand value. Besides, the ratio of Total Loans/Total Assets was not found to be statistically significant on the brand value.

Keywords: Brand Value, Commercial Banks, Financial Performance


Detay

İÇERİK