TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 25  Alan: Maliye

Hüseyin ERCAN
MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM İÇERİSİNDEKİ ROLÜ
 
Dünya genelinde hükümetler kaynakların etkin dağılımını sağlamak, verimliliği arttırmak ve mali disiplini sağlamak amacıyla kamu mali yönetim alanında birçok reform çalışmaları başlatmışlardır. Bu çalışmalardan bir tanesi de hükümetlerin mali yönetim bilişim sistemlerinin geliştirilmesi için kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine ve teknolojiye yönelik yatırımlardır. Mali yönetim bilişim sistemi (MYBS), web tabanlı bilgisayar teknolojileri aracılığıyla muhasebe, bütçenin hazırlanması ve uygulanması, hazine işlemleri, borç yönetimi, maaş işlemleri, satın alma, kamu yatırımları gibi bazı kamu mali yönetim fonksiyonlarını destekleyen ve bunlarla ilgili raporlar sunan bir bilişim sistemidir. MYBS’e kamu mali yönetiminin olmazsa olmazıdır ve bütçenin uygulanmasında temel rol oynar. Bu çalışmada MYBS’nin kamu mali yönetimi açısından rolü ortaya konulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bilişim Sistemi, Mali Yönetim Bilişim Sistemi, Kamu Mali Yönetimi


THE ROLE OF THE FINANCIAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM IN PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT
 
Governments around the world have initiated many reform studies in the field of public financial management in order to ensure efficient distribution of resources, increase efficiency and ensure fiscal discipline. One of these efforts is that they have made significant investments in strengthening institutional capacity and technology for the development of governments' financial management information systems. Financial management information system (FMIS) is an information system consisting of components that support some public financial management functions such as accounting, budget preparation and implementation, treasury operations, debt management, salary transactions, purchasing, public investments, through web-based computer technologies and produce reports related to these. It is a must for FMIS public financial management and plays a fundamental role in the implementation of the budget. This study will reveal the role of FMIS in public financial management.

Keywords: Information System, Financial Management Information System, Public Financial Management


Detay

İÇERİK