TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 25  Alan: Çalışma Ekonomisi

Fatma ÇAM KAHRAMAN
İŞTEN AYRILMA EĞİLİMİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
 
İşten ayrılma eğilimi pek çok araştırmada bağımlı değişken olarak kullanılmakta olup, yabancı literatürde geliştirilmiş ölçeklerin içerdiği ifadeler benzerlik göstermekte ve kendi kültürümüzdeki araştırmalarda detaylı bir incelemeyi sınırlı kılmaktadır. Bu düşünceden hareketle, bu araştırmada çalışanların işten ayrılma eğilimlerini belirlemek üzere bir İşten Ayrılma Eğilimi Ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Toplam 8 ifadenin yer aldığı ölçek “Kesinlikle katılıyorum” 1, “Kesinlikle katılmıyorum” 5 şeklinde kategorize edilmiş 5’li Likert tipi bir ölçektir. 152 katılımcıdan toplanan verilerin geçerlik analizi için keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Yapılan keşfedici faktör analizi sonucu iki boyutlu yapı ortaya çıkmış ve bu boyutlar “işten ayrılma hevesi” ve “işten ayrılmanın hissettireceği zorluk ve endişeler” olarak isimlendirilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile ortaya çıkan uyum iyiliği indeksleri sonucunda, ölçeğin öngörülen iki faktörlü yapısı ile örtüşmektedir. Ölçeğin güvenirlik analizi için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0.88’dir. Buna göre istatistik analizleri sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İşten ayrılma, işten ayrılma ölçeği, geçerlik, güvenirlik


TURNOVER INTENTION: DEVELOPMENT OF A SCALE
 
Turnover intention has been used as dependent variable in many studies. Since most of the items that were developed in other cultural contexts are similar to each other and they reflect the cultural issues related to the cultural contexts, an examination of turnover intention variable in our cultural context is required. So, in this study a scale of “Turnover Intention” was developed to determine the workers’ intention to leave the job. The scale contains 8 items and it is a 5-point Likert type of scale ranging from 1 “I completely agree” to 5 “I totally disagree”. The confirmatory and exploratory factor analysis were performed for validity analysis of the data collected from 152 participants. As a result of exploratory factor analysis, two main dimensions (factors) were emerged and these two dimensions were named as “the willingness to leave the job” and “the difficulties and worries that will be encountered when leaving the job”. As a result of confirmatory factor analysis, goodness of fit indices coincides with the predicted two-factor structure of the scale. For reliability analysis, internal consistency coefficiency were performed and it was found as 0.88. According to the result of the statistical analysis, the scale was found to be valid and reliable.

Keywords: Turnover, turnover intention scale, validity, reliability


Detay

İÇERİK