TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2021  Sayı: 25  Alan: Gelişme İktisadı

Mehmet Emre ÜNSAL, Hasan Burak Çalıyurt
BEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİBEŞERİ SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME: G7 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
 
Beşeri sermaye kavramı, gelişmiş ve gelişmekte ülkeler açısından ekonomik büyüme üzerinde etkileri olan bir kavram olarak günümüzün bir kısım ekonomistleri tarafından tartışılmaktadır. Bu çalışmadaki amaç, beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Bu amaçla, gelişmiş yedi ülke için oluşturulan regresyon modelinde, beşeri sermayeyi temsil eden İnsani Gelişme Endeksi kullanılarak beşeri sermaye ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki panel veri analizi yöntemi ile test edilmiştir. Çalışma 1991-2017 yılları arasındaki dönem için gelişmiş 7 ülke ekonomisi verileri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, beşeri sermayenin ekonomik büyümeyi pozitif etkilediğini ortaya koymaktadır. Araştırma sonucunda, beşeri sermayeye ekonomik büyüme sürecinde önem verilmesi gerekliliği vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi


HUMAN CAPITAL AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF G7 COUNTRIES
 
The concept of human capital is discussed by some economists of today as a concept that has effects on economic growth for developed and developing countries. The aim of this study is to reveal the relationship between economic growth and human capital. For this purpose, the relationship between human capital and economic growth was tested by using the panel data analysis. The Human Development Index for seven developed countries represents human capital in the regression model. The study was carried out within the scope of 7 economies of developed countries for the period between 1991-2017. Findings reveal that human capital positively affects economic growth. As a result of the research, it emphasizes the need to attach importance to human capital in the process of economic growth.

Keywords: Human Capital, Economic Growth, Panel Data Analysis


Detay

İÇERİK