TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 24  Alan: Finans

Yahya Can DURA
İKTİSAT DİSİPLİNİNDE KURUMLARIN KAVRAMSALLAŞTIRILMASI ÜZERİNE METODOLOJİK BİR ANALİZ
 
Kurumsal iktisat, ekonomiyi topyekûn kurumsallaşmış bir süreç olarak görerek, yerleşik iktisattan ayrılmış ve yeni bir iktisadın mümkün olabileceğini iddia etmiştir. Bunu gerçekleştirirken de yerleşik iktisadın yöntemlerine ve varsayımlarına karşı bir duruş göstermiştir. Günümüzde ise yeni kurumsalcı yaklaşımlar, kurum kavramını iktisadi analizlere dâhil ederek, yerleşik iktisadın aşırı soyut yöntemlerinin açmazlarını gidermeye çalışmakta ve kurumsalcı metodolojiyi bir araç olarak kullanmaktadır. Bu çalışmada iktisat biliminin teorik çözümlemelerindeki tutarlılığı güçlendirici bir rol oynayan kurum olgusunun kavramsallaştırılma süreci ele alınmıştır. Kurumların soyut tanımından somut gerçekliğe nasıl geçilmesi gerektiği üzerinde durularak, kurumları temsil eden objektif parametrelerin kaynakları incelenmiştir. Ulaşılan sonuç iktisat teorilerinin ve politikalarının kurum ve bunu temsil eden göstergeler açısından titizlikle incelenmesi ve farklı toplum, kültür ve coğrafyalar ile farklı zamanlar için statik teorik yaklaşımlar geliştirilmesi yaklaşımının terk edilmesi gerektiği yönündedir. Bu kapsamda iktisat bilimi inceleme evrenine kurumları ayrılmaz bir unsur olarak eklemeli, tarihsel ve evrimsel süreçleri ile dinamik bir şekilde sürekli olarak incelemelidir. Kurumların ve kurumsal yapının somutlaştırılması ve bunun için hangi göstergelerin geliştirilmesi ve izlenmesi gerektiği konusu da iktisadın teorik odak noktasına alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kurum, Kurumsal Parametreler, Kurumsal İktisat


A METHODOLOGICAL ANALYSIS ON THE CONCEPTUALIZATION OF INSTITUTIONS IN THE DISCIPLINE OF ECONOMICS
 
Organizational economics that made a description of how it should be for the science of economics has considered the economy as a wholly institutionalized process, departed from established economics and virtually proved that a new economics can be possible. It tries to eliminate the dilemmas of established economics’ excessive abstract methods by including specifically the concept of organization widely in economic analyses and uses the organizational approaches as a lever for this purpose. In this study, the conceptualization process of the institution phenomenon, which plays a role in strengthening the consistency in the theoretical analysis of economics, is discussed. It is emphasized how to pass from the abstract institution definition to the concrete reality and the sources of the objective parameters representing the institutions are examined. The results are that economic theories and policies should be scrutinized in terms of institutions and the indicators representing them, and the approach of developing static theoretical approaches for different societies, cultures, geographies and different times should be abandoned. In this context, institutions should be added to the study universe of economics as an inseparable element, and they should be dynamically examined continuously with their historical and evolutionary processes.The concretization of institutions and institutional structure and which indicators should be developed and monitored for this should be taken into the theoretical focus of economics.

Keywords: Institution, Institutional Parameters, Institutional Economics


Detay

İÇERİK