TR
Avrasya İşletme ve İktisat Dergisi Yıl:2020  Sayı: 23  Alan: İktisat

Cumhur ŞAHİN
FİNANSAL PİYASALARDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİR LİTERATÜR İNCELEMESİ
 
Klasik finans teorisine göre yatırımcıların gayesi maksimum fayda elde etmek olup bu amaçlarına ulaşabilmek için rasyonel hareket ettikleri varsayılmaktadır. Fakat özellikle 1980’li yıllardan itibaren bu yaklaşımın değiştiği söylenebilir. İnsan psikolojisinin finansal kararlarda belirleyici olduğunu gösteren birçok akademik çalışma mevcuttur. Yatırımcıların vermiş olduğu kararlarla hislerin etkileşimini ele alan finans dalına davranışsal finans adı verilmektedir. Bu nispeten yeni finansal yaklaşıma göre yatırımcılar geleneksel bakış açısının tersine, sık sık rasyonel olmayan davranışlarda bulunmakta, birçok durumda yatırım kararı verirken önyargılarından kurtulamamaktadırlar. Davranışsal finans, bireylerin rasyonel olmadıkları varsayımıyla, geleneksel finans teorilerinin açıklamakta yetersiz kaldığı piyasa anomalilerini inceler. Bunu yaparken de psikoloji, sosyoloji ve antropoloji vb. bilim dallarından yararlanır. Davranışsal finansın türlerinden biride sürü davranışıdır. Bu çalışmada finansal piyasalarda sürü davranışını ele alan yerli ve yabancı literatür çalışmaları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Davranışsal Finans, Sürü Davranışı, Literatür


HERDING BEHAVIOUR IN FINANCIAL MARKETS: A LITERATURE REVIEW
 
According to the classical finance theory it is assumed that investors show rational behaviour in order to achieve maximum gain.but this approach has changed since 1980s. There are a lot of academic studies emphasizing the determining effect of human psychology in financial decisions. Behavioral finance considers the interaction between emotions and investors decisions. According to the New financial approach investors show irrational behaviours and take prejudices into the account for investment decisions as opposed to traditional perspective. Behavioral finance analyzes the market anomalies which conventional financial theories are inadequate to explain based on an assumption that individuals are not rational. While doing this, it benefits from the other sciences such as psychology, sociology, and antropology, etc. One type of behavioral finance is herd behavior. In this paper, domestic and foreign literature research on herd behavior in financial markets were analyzed.

Keywords: Financial Markets, Behavioral Finance, Herding Behaviour, Literature


Detay

İÇERİK